ดนตรีคริสเตียน | "พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์แห่งยุคสุดท้ายทรงใช้พระวจนะทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม"

วันที่ 30 เดือน 07 ปี 2020

พระเจ้าได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อตรัสพระวจนะของพระองค์เป็นหลัก

สิ่งที่เจ้าเข้าเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยก็คือพระวจนะของพระเจ้า

สิ่งที่เจ้าเห็นก็คือพระวจนะของพระเจ้า

สิ่งที่เจ้าได้ยินก็คือพระวจนะของพระเจ้า

สิ่งที่เจ้าปฏิบัติตามก็คือพระวจนะของพระเจ้า

สิ่งที่เจ้าได้รับประสบการณ์ด้วยก็คือพระวจนะของพระเจ้า

และการจุติเป็นมนุษย์นี้ของพระเจ้าก็ใช้พระวจนะเป็นหลักในการทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม

พระองค์ไม่ทรงแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ทรงพระราชกิจซึ่งพระเยซูได้ทรงทำในอดีต

แม้ว่าพระองค์ทั้งสองทรงเป็นพระเจ้า และทั้งสองทรงเป็นเนื้อหนัง

พันธกิจทั้งหลายของพระองค์ทั้งสองไม่ใช่อย่างเดียวกัน

ในวันนี้ พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์โดยประการสำคัญแล้วก็เพื่อ

ทรงพระราชกิจแห่ง "พระวจนะซึ่งทรงปรากฏเป็นมนุษย์" ให้เสร็จสมบูรณ์

เพื่อทรงใช้พระวจนะทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม

และทรงทำให้มนุษย์ยอมรับการจัดการกับพระวจนะและกระบวนการถลุงพระวจนะ

ในพระวจนะของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้เจ้าได้รับการจัดเตรียมและได้รับชีวิต

ในพระวจนะของพระองค์ เจ้าเห็นพระราชกิจและกิจการของพระองค์

พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อตีสอนและถลุงเจ้า

และด้วยเหตุนี้ หากเจ้าทนทุกข์จากความยากลำบาก

มันก็เป็นเพราะพระวจนะของพระเจ้าด้วยเช่นกัน

ในวันนี้ พระเจ้าไม่ทรงพระราชกิจด้วยข้อเท็จจริงทั้งหลาย

แต่ด้วยพระวจนะ เพียงภายหลังจากที่พระวจนะของพระองค์ได้มาถึงเจ้าแล้วเท่านั้น

พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงสามารถทรงพระราชกิจภายในตัวเจ้าได้

และทำให้เจ้าทนทุกข์จากความเจ็บปวดหรือรู้สึกถึงความหวานชื่น

มีเพียงพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถนำพาเจ้าไปสู่ความเป็นจริงได้

และมีเพียงพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้เจ้ามีความเพียบพร้อมได้

และมีเพียงพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้เจ้ามีความเพียบพร้อมได้

พระเจ้าในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายโดยประการสำคัญแล้วคือ

การใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อทรงทำให้บุคคลทุกคนมีความเพียบพร้อม

และเพื่อทรงนำมนุษย์

พระราชกิจทั้งหมดซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัตินั้นทำโดยผ่านทางพระวจนะ

พระองค์ไม่ทรงใช้ข้อเท็จจริงทั้งหลายเพื่อตีสอนเจ้า

มีบางเวลาที่ผู้คนบางคนต้านทานพระเจ้า

พระเจ้าไม่ทรงทำให้เจ้าได้รับความไม่สบายใหญ่หลวง

เนื้อหนังของเจ้าไม่ได้ถูกตีสอนอีกทั้งเจ้าไม่ได้ทนทุกข์จากความยากลำบาก—

แต่ทันทีที่พระวจนะของพระองค์มาถึงเจ้า

และถลุงเจ้า มันก็ทนไม่ไหวแล้วสำหรับเจ้า

และดังนั้น ในช่วงระหว่างยุคสุดท้าย เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

พระองค์ทรงใช้พระวจนะเป็นหลักเพื่อสำเร็จลุล่วงในทุกสิ่งและทำให้ทุกสิ่งชัดเจน

เพื่อสำเร็จลุล่วงในทุกสิ่งและทำให้ทุกสิ่งชัดเจน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger