พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: การพิพากษาในยุคสุดท้าย | บทตัดตอน 78

วันที่ 15 เดือน 11 ปี 2023

เมื่อกล่าวถึงคำว่า "การพิพากษา" เจ้ามีแนวโน้มที่จะนึกถึงพระวจนะที่พระยาห์เวห์ตรัสกับสถานที่ทั้งหมดและพระวจนะแห่งการตำหนิดุว่าที่พระเยซูตรัสกับพวกฟาริสี แม้จะมีความรุนแรงเช่นนั้น พระวจนะเหล่านี้ไม่ใช่การพิพากษามนุษย์ของพระเจ้า แต่เป็นเพียงพระวจนะที่พระเจ้าตรัสภายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน กล่าวคือในบริบทที่แตกต่างกัน พระวจนะเหล่านี้ไม่เหมือนพระวจนะที่พระคริสต์ตรัสเมื่อพระองค์ทรงพิพากษามนุษย์ในยุคสุดท้าย ในยุคสุดท้ายนั้น พระคริสต์ทรงใช้ความจริงหลากหลายเพื่อสั่งสอนมนุษย์ เพื่อตีแผ่แก่นแท้ของมนุษย์ และเพื่อชำแหละคำพูดและความประพฤติของมนุษย์ พระวจนะเหล่านี้ประกอบด้วยความจริงนานัปการ อาทิ หน้าที่ของมนุษย์ มนุษย์ควรเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไร มนุษย์ควรจงรักภักดีต่อพระเจ้าอย่างไร มนุษย์ควรจะดำรงชีวิตเยี่ยงมนุษย์ธรรมดาอย่างไร รวมไปถึงพระปรีชาญาณและพระอุปนิสัยของพระเจ้า และอื่นๆ พระวจนะเหล่านี้ล้วนชี้นำไปที่แก่นแท้ของมนุษย์และอุปนิสัยเสื่อมทรามของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระวจนะซึ่งตีแผ่ให้เห็นว่ามนุษย์เหยียดหยันพระเจ้าอย่างไรนั้น ได้ถูกตรัสโดยพาดพิงถึงวิธีที่มนุษย์เป็นร่างทรงของซาตานและกองกำลังฝ่ายศัตรูผู้ต่อต้านพระเจ้า ในการทรงปฏิบัติพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระองค์ พระเจ้าไม่เพียงทรงทำให้ธรรมชาติของมนุษย์ชัดเจนขึ้นอย่างเรียบง่ายด้วยพระวจนะไม่กี่คำ พระองค์ยังทรงทำการตีแผ่ จัดการ และตัดแต่งเป็นช่วงเวลายาวนาน วิธีการตีแผ่ การจัดการ และการตัดแต่งเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยถ้อยคำธรรมดาสามัญ แต่ด้วยความจริงที่มนุษย์ได้สูญเสียไปจนหมดสิ้น เพียงวิธีการเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถเรียกว่าการพิพากษา โดยผ่านการพิพากษาแบบนี้เท่านั้นที่มนุษย์จะสามารถถูกสยบและโน้มน้าวจนหมดใจให้ยอมหมอบราบต่อพระเจ้า และยิ่งกว่านั้น ยังได้รับความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้า สิ่งที่พระราชกิจแห่งการพิพากษาทำให้เกิดขึ้นคือความเข้าใจของมนุษย์ต่อพระพักตร์ที่แท้จริงของพระเจ้า และความจริงเกี่ยวกับความเป็นกบฏของเขาเอง พระราชกิจแห่งการพิพากษาช่วยให้มนุษย์ได้รับความเข้าใจอย่างมากในน้ำพระทัยของพระเจ้า ในจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้า และในบรรดาความล้ำลึกที่ไม่สามารถเข้าใจได้สำหรับเขา มันยังช่วยให้มนุษย์ตระหนักรู้ถึงธาตุแท้อันเสื่อมทรามและรากเหง้าของความเสื่อมทรามของเขา รวมทั้งค้นพบความน่าเกลียดของมนุษย์ ผลกระทบเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากพระราชกิจแห่งการพิพากษา เพราะสาระสำคัญของพระราชกิจนี้อันที่จริงแล้วคือพระราชกิจที่เปิดแผ่ความจริง หนทาง และชีวิตของพระเจ้าออกมาต่อผู้คนทั้งหมดที่มีความเชื่อในพระองค์ พระราชกิจนี้คือพระราชกิจแห่งการพิพากษาที่พระเจ้าทรงทำ หากเจ้าไม่ถือว่าความจริงเหล่านี้มีความสำคัญ หากเจ้าไม่คิดถึงเรื่องอื่นใดนอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงพวกมันหรือจะหาทางออกใหม่ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกมันอย่างไร เช่นนั้นแล้วเราบอกว่าเจ้าเป็นคนบาปที่น่าเวทนา หากเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้า แต่ไม่แสวงหาความจริงหรือน้ำพระทัยของพระเจ้า อีกทั้งไม่รักหนทางซึ่งนำพาเจ้าเข้าสนิทกับพระเจ้ายิ่งขึ้น เช่นนั้นแล้ว เราบอกว่าเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่กำลังพยายามเลี่ยงหนีการพิพากษา และว่าเจ้าเป็นหุ่นเชิดและคนทรยศที่หลบหนีจากมหาบัลลังก์สีขาว พระเจ้าจะไม่ทรงผ่อนผันแก่เหล่ากบฏที่หลบหนีจากใต้พระเนตรของพระองค์ พวกมนุษย์เช่นนั้นจะยิ่งได้รับการลงโทษที่รุนแรงมากกว่า บรรดาผู้ที่มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อรับการพิพากษา และยิ่งกว่านั้นคือ ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว จะมีชีวิตในราชอาณาจักรของพระเจ้าตลอดกาล แน่นอนว่านี่คือบางสิ่งที่เป็นของอนาคต

—พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระคริสต์ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาด้วยความจริง

ความหมายของพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

Verse 1

จงรู้ว่าในยุคสุดท้าย พระคริสต์ใช้ความจริงมากมาย สารพันนานา ทรงให้การสอนทุกผู้คน และพระองค์ทรงใช้ความจริงเพื่อเปิดโปงแก่นแท้ของผู้คน อีกทั้งยังชำแหละถ้อยคำ และความประพฤติของผู้คนเผยออกมา

Verse 2

พระวจนะประกอบด้วยความจริงมากมาย เรื่องหน้าที่ของคน และการจงรักภักดีพระเจ้า การเชื่อฟังพระองค์ดำรงชีวิตแบบมนุษย์ปกติ พระปัญญาของพระองค์ พระอุปนิสัย และอื่น ๆ แสดงออกมาในวจนะ

Verse 3

พระวจนะ เหล่านี้ล้วนชี้นำ ไปที่แก่นแท้ของมนุษย์ และความเสื่อมทรามของพวกเขา โดยเฉพาะพระวจนะที่แสดงให้เห็นถึงการที่มนุษย์ไม่ยอมรับพระเจ้า ตรัสถึงมนุษย์ที่เป็นร่างทรงของซาตาน และศัตรูพระเจ้า

Chorus

พระราชกิจพิพากษา ทำให้มนุษย์ได้มีความเข้าใจ ถึงโฉมพระพักตร์จริงแท้ของพระเจ้า และความจริงเรื่องการเป็นกบฏของพวกเขาเอง ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า จุดประสงค์ของงานพระองค์ ข้อล้ำลึกทั้งหลายสารพันที่พวกเขามิเข้าใจ รู้ถึงธาตุแท้อันเสื่อมทรามของพวกเขาเอง และรากเหง้าของมัน พบความอัปลักษณ์ในตัวผู้คน

Verse 4

พระเจ้าทรงทำให้ธรรมชาติคนชัดเจน ไม่ใช่ด้วยวจนะไม่กี่คำ แต่ใช้เวลานาน โดยการตีแผ่ ตัดแต่ง และการจัดการ เมื่อทรงดำเนินงานการพิพากษาทั้งหมดของพระองค์

Verse 5

ถ้อยคำธรรมดาไม่อาจจะแทนที่หนทางเหล่านี้ได้เลย มีแต่ความจริงที่คนไม่มี ที่สามารถกระทำสิ่งนี้ วิธีเหล่านี้คือการพิพากษาที่ช่วยให้ความรู้เรื่องพระเจ้าที่แท้จริง สามารถกำราบคนและโน้มน้าวให้ยอมนบนอบต่อพระเจ้าโดยดี

Chorus

พระราชกิจพิพากษา ทำให้มนุษย์ได้มีความเข้าใจ ถึงโฉมพระพักตร์จริงแท้ของพระเจ้า และความจริงเรื่องการเป็นกบฏของพวกเขาเอง ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า จุดประสงค์ของงานพระองค์ ข้อล้ำลึกทั้งหลายสารพันที่พวกเขามิเข้าใจ รู้ถึงธาตุแท้อันเสื่อมทรามของพวกเขาเอง และรากเหง้าของมัน พบความอัปลักษณ์ในตัวผู้คน

Outro

ราชกิจพิพากษาได้นำผลลัพธ์มาให้มากมาย เพราะมันเปิดเผยถึงความจริง วิถีทาง และชีวิตของพระเจ้า ให้กับทุกคนที่เชื่อในพระองค์ นี่คืองานพิพากษาที่ทรงกระทำโดยพระเจ้า

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระคริสต์ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาด้วยความจริง

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger