MV เพลงคริสเตียน | "มีเพียงบรรดาผู้ที่มีความเชื่อจริงแท้เท่านั้นที่ได้รับการเห็นชอบของพระเจ้า"

MV เพลงคริสเตียน | "มีเพียงบรรดาผู้ที่มีความเชื่อจริงแท้เท่านั้นที่ได้รับการเห็นชอบของพระเจ้า"

677 |วันที่ 06 เดือน 02 ปี 2021

เมื่อโมเสสทุบก้อนหิน และน้ำที่พระยาห์เวห์ประทานได้ผุดออกมา

มันเป็นเพราะความเชื่อของเขา

เมื่อดาวิดได้เล่นพิณตั้งเพื่อสรรเสริญพระยาห์เวห์—ด้วยหัวใจที่ถูกเติมด้วยความชื่นบานยินดีของเขา—

มันเป็นเพราะความเชื่อของเขา

เมื่อโยบสูญเสียปศุสัตว์ของเขาซึ่งเติมภูเขาทั้งหลาย

และความมั่งคั่งมากมายเกินบรรยาย และร่างกายของเขาได้กลายเป็นถูกปกคลุมไปด้วยฝีที่เจ็บปวด

มันเป็นเพราะความเชื่อของเขา

เมื่อเขาสามารถได้ยินเสียงของพระยาห์เวห์ และเห็นสง่าราศีของพระยาห์เวห์

มันเป็นเพราะความเชื่อของเขา

การที่เปโตรสามารถติดตามพระเยซูคริสต์ได้ก็เป็นเพราะความเชื่อของเขา

การที่เขาสามารถถูกตอกตรึงกับกางเขนเพื่อเห็นแก่พระเจ้า

และมอบคำพยานอันรุ่งโรจน์ก็เป็นเพราะความเชื่อของเขาเช่นกัน

เมื่อยอห์นได้เห็นฉายาอันรุ่งโรจน์ของบุตรมนุษย์

มันเป็นเพราะความเชื่อของเขา

เมื่อเขาได้เห็นนิมิตแห่งยุคสุดท้าย มันเป็นเพราะความเชื่อของเขามากขึ้นไปอีก

สาเหตุที่ทำไมชนต่างชาติทั้งหลายดังที่เรียกขานกันนั้น

ได้รับวิวรณ์ของพระเจ้า

และได้มารู้ว่าพระเจ้าได้กลับมาในเนื้อหนังแล้ว

เพื่อทำงานของพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์

ก็เป็นเพราะความเชื่อของพวกเขาเช่นกัน

ทุกคนที่ถูกทำร้ายโดยถ้อยคำเกรี้ยวกราดของพระเจ้า

และกระนั้นกลับได้รับการปลอบใจจากถ้อยคำเหล่านั้น และได้รับการช่วยให้รอด—

พวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะความเชื่อของพวกเขาหรอกหรือ?

ทุกคนที่ถูกทำร้ายโดยถ้อยคำเกรี้ยวกราดของพระเจ้า

และกระนั้นกลับได้รับการปลอบใจจากถ้อยคำเหล่านั้น และได้รับการช่วยให้รอด—

พวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะความเชื่อของพวกเขาหรอกหรือ?

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก