พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)” | บทตัดตอน 31

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)” | บทตัดตอน 31

27 |วันที่ 04 เดือน 05 ปี 2021

ยุคสุดท้ายคือตอนที่ทุกสรรพสิ่งจะได้รับการจำแนกตามประเภทโดยผ่านทางการพิชิต การพิชิตคือพระราชกิจของยุคสุดท้าย กล่าวคือ การพิพากษาบาปของแต่ละบุคคลคือพระราชกิจของยุคสุดท้าย มิฉะนั้นแล้ว ผู้คนจะสามารถได้รับการจำแนกตามประเภทได้อย่างไร? พระราชกิจการจำแนกตามประเภทที่ดำเนินการท่ามกลางพวกเจ้าคือจุดเริ่มต้นของพระราชกิจดังกล่าวในทั่วทั้งจักรวาล หลังจากนี้ บรรดาแผ่นดินและกลุ่มชนทั้งหมดเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยด้วยเช่นกัน นี่หมายความว่าทุกบุคคลในการทรงสร้างจะได้รับการจำแนกตามประเภท และมาอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาเพื่อรับการพิพากษา ไม่มีผู้ใดและสิ่งใดที่สามารถหลีกหนีการทนทุกข์กับการตีสอนและการพิพากษานี้ได้ อีกทั้งไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดที่ไม่ได้รับการจำแนกตามประเภท ทุกบุคคลจะได้รับการจำแนก เพราะบทอวสานของทุกสรรพสิ่งใกล้มาถึง และทั้งหมดที่อยู่ในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกได้มาถึงบทสรุปแล้ว มนุษย์จะสามารถหลีกหนีจากวันสุดท้ายที่มนุษย์จะดำรงอยู่ได้อย่างไร? และด้วยเหตุนี้ การกระทำที่ไม่เชื่อฟังของพวกเจ้าจะสามารถดำเนินต่อไปได้อีกนานเพียงใด? พวกเจ้ามองไม่เห็นหรือว่าวันสุดท้ายของพวกเจ้าจวนจะเกิดขึ้นแล้ว? บรรดาผู้ที่เคารพพระเจ้าและถวิลหาให้พระองค์ทรงปรากฏจะมองไม่เห็นวันแห่งการปรากฏของความชอบธรรมของพระเจ้าไปได้อย่างไร? พวกเขาจะไม่ได้รับบำเหน็จรางวัลสุดท้ายสำหรับความดีไปได้อย่างไร? เจ้าเป็นผู้ที่ทำดี หรือเจ้าเป็นผู้ที่ทำชั่ว? เจ้าเป็นผู้ที่ยอมรับการพิพากษาที่ชอบธรรม และจากนั้นก็เชื่อฟัง หรือเจ้าเป็นผู้ที่ยอมรับการพิพากษาที่ชอบธรรมและจากนั้นก็ถูกสาปแช่ง? เจ้าใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างเบื้องหน้าบัลลังก์พิพากษาในความสว่าง หรือเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในแดนคนตายท่ามกลางความมืด? ตัวเจ้าเองไม่ได้เป็นผู้ที่รู้อย่างชัดเจนที่สุดหรือว่าบทอวสานของเจ้าจะเป็นบทอวสานที่มีบำเหน็จรางวัลหรือบทอวสานที่มีการลงโทษ? เจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่รู้อย่างชัดเจนที่สุดและเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่สุดหรือว่าพระเจ้าทรงชอบธรรม? เช่นนั้นแล้ว การประพฤติของเจ้าและหัวใจของเจ้าเป็นแบบใดกัน? ขณะที่เราพิชิตเจ้าในวันนี้ เจ้าต้องการให้เราพูดออกมาให้เจ้าฟังจริงๆ หรือว่าพฤติกรรมของเจ้านั้นดีหรือชั่ว? เจ้าได้เสียสละเพื่อเรามากเพียงใด? เจ้านมัสการเราอย่างลึกซึ้งเพียงใด? ตัวเจ้าเองไม่ได้รู้อย่างชัดเจนที่สุดหรือว่าเจ้าประพฤติต่อเราอย่างไร? เจ้าควรรู้ดีกว่าทุกคนว่าบทอวสานที่เจ้าจะพบในท้ายที่สุดจะเป็นอะไร! เราจะบอกเจ้าด้วยความจริงว่า เราเพียงสร้างมวลมนุษย์ขึ้นมาเท่านั้น และเราสร้างเจ้าขึ้น แต่เราไม่ได้ส่งพวกเจ้าให้ซาตาน อีกทั้งเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำให้พวกเจ้ากบฏหรือต้านทานเราและดังนั้นจึงถูกเราลงโทษ หายนะและความทุกข์ร้อนทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพราะหัวใจของพวกเจ้าแข็งกระด้างเกินไปและการประพฤติของพวกเจ้าชั่วช้าเกินไปหรือ? เช่นนั้นแล้ว บทอวสานที่พวกเจ้าจะพบไม่ได้กำหนดด้วยตัวพวกเจ้าเองหรอกหรือ? ในหัวใจของพวกเจ้า พวกเจ้าไม่ได้รู้ดีกว่าใครๆ หรือว่าเจ้าจะมีจุดจบอย่างไร? เหตุผลที่เราพิชิตผู้คนคือเพื่อเปิดเผยพวกเขาและเปิดเผยสิ่งที่ดีกว่าเพื่อนำความรอดมาให้เจ้า ไม่ใช่เพื่อทำให้เจ้าทำชั่ว อีกทั้งไม่ใช่เพื่อตั้งใจทำให้เจ้าเดินเข้าสู่นรกแห่งการทำลายล้าง เมื่อเวลานั้นมาถึง ความทุกข์ปริมาณมหาศาลทั้งหมดของเจ้า การร่ำไห้คร่ำครวญและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันของเจ้า—ทั้งหมดจะไม่ได้เป็นเพราะบาปของเจ้าหรือ? ดังนั้น ความดีของเจ้าเองหรือความชั่วของเจ้าเองไม่ได้เป็นการพิพากษาที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าหรือ? มันไม่ใช่ข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดหรือว่าบทอวสานของเจ้าจะเป็นอย่างไร?

จุดมุ่งหมายของการพิชิตชัยช่วงสุดท้ายคือการช่วยผู้คนให้รอด

Verse 1

การพิชิตชัยในช่วงสุดท้าย คือช่วยคนให้รอด เผยบทอวสาน เผยผ่านการพิพากษาให้เห็นความเสื่อมคน ด้วยการนั้นช่วยให้พวกเขาได้กลับใจ ลุกขึ้นเสาะหาชีวิต เส้นทางที่ถูกต้องของชีวิตมนุษย์ การพิชิตชัยในช่วงสุดท้าย มีเพื่อปลุกหัวใจผู้คนที่เฉยชา แสดงถึงความกบฏของผู้คน ผ่านการพิพากษา

Pre-Chorus

แต่หากผู้คนยังกลับใจไม่ได้ ไม่อาจขับไล่ความเสื่อมทราม หาเส้นทางที่ถูก พวกเขาเกินกว่าจะช่วยให้รอด และถูกซาตานสวาปาม

Chorus

นัยสำคัญของการพิชิตชัย คือการช่วยผู้คนให้รอด และเผยบทอวสาน ไม่ว่าดีหรือไม่ดี ถูกช่วยหรือถูกสาปแช่ง ล้วนถูกเผยในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย

Verse 2

ยุคสุดท้ายนั้นคือตอนที่ ทุกสรรพสิ่งได้รับการจำแนก แยกตามประเภทผ่านการพิชิตชัย นี่คือพระกิจของยุคสุดท้าย เพื่อพิชิตคนและพิพากษาบาป พระกิจนี้แยกประเภทคนทั้งจักรวาล

Pre-Chorus

ผู้คนทุกชาติจะอยู่ภายใต้พระราชกิจ แห่งการพิชิตชัย และมาอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษา

Chorus

นัยสำคัญของการพิชิตชัย คือการช่วยผู้คนให้รอด และเผยบทอวสาน ไม่ว่าดีหรือไม่ดี ถูกช่วยหรือถูกสาปแช่ง ล้วนถูกเผยในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย

Verse 3

ทุกคนที่ทรงสร้างจะถูกจำแนกประเภท ถูกตัดสินหน้าบัลลังก์พิพากษา ไม่มีผู้ใดและสิ่งใดจะหลีกหนีได้ ไม่มีผู้ใดและสิ่งใด จะไม่ถูกจำแนกประเภท เพราะบทอวสานทุกสรรพสิ่งใกล้มาถึง

Pre-Chorus

ทั้งหมดในโลก และในสวรรค์จะมาถึงบทสรุป มนุษย์จะหนีจากจุดจบ ของการดำรงอยู่ของตนได้เช่นไร

Chorus

นัยสำคัญของการพิชิตชัย คือการช่วยผู้คนให้รอด และเผยบทอวสาน ไม่ว่าดีหรือไม่ดี ถูกช่วยหรือถูกสาปแช่ง ล้วนถูกเผยในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย

นัยสำคัญของการพิชิตชัย คือการช่วยผู้คนให้รอด และเผยบทอวสาน ไม่ว่าดีหรือไม่ดี ถูกช่วยหรือถูกสาปแช่ง ล้วนถูกเผยในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก