เพลงคริสเตียน | "วิธีสำรวจค้นรอยพระบาทของพระเจ้า"

วันที่ 21 เดือน 03 ปี 2021

เนื่องจากพวกเรากำลังสำรวจค้นรอยพระบาทของพระเจ้า

จึงจำเป็นที่พวกเราต้องสำรวจค้นน้ำพระทัยของพระเจ้า

สำรวจค้นพระวจนะของพระเจ้า ถ้อยดำรัสของพระองค์

สำรวจค้นพระวจนะของพระเจ้า ถ้อยดำรัสของพระองค์

ที่พระเจ้าตรัส พระสุรเสียงของพระเจ้าอยู่ที่นั่น

และที่ใดที่มีก้าวพระบาทของพระเจ้ากิจการต่างๆ ของพระเจ้าอยู่ที่นั่น

ที่ใดก็ตามที่มีการทรงแสดงออกของพระเจ้าที่นั่นพระเจ้าทรงปรากฏ

และที่ใดที่พระเจ้าทรงปรากฏที่นั่นก็มีความจริง หนทาง และชีวิตดำรงอยู่

ในการแสวงหารอยพระบาทของพระเจ้า

พวกเจ้าได้เพิกเฉยต่อคำว่า"พระเจ้าคือความจริง หนทาง และชีวิต"

และดังนั้น ผู้คนมากมายแม้ในเวลาที่พวกเขาได้รับความจริง

ดังนั้นแล้วแม้ในเวลาที่ผู้คนมากมายได้รับความจริง

พวกเขาก็ไม่เชื่อว่าพวกเขาได้พบรอยพระบาทของพระเจ้าแล้ว

เป็นความผิดพลาดร้ายแรงยิ่งนัก!

การทรงปรากฏของพระเจ้าไม่สามารถลงรอยกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ได้

และพระเจ้ายิ่งไม่ทรงสามารถปรากฏโดยคำสั่งของมนุษย์

พระเจ้าทรงทำการเลือกและทรงทำแผนการของพระองค์เองเมื่อพระองค์ทรงพระราชกิจของพระองค์

ยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงมีวัตถุประสงค์ของพระองค์เองและวิธีการของพระองค์เอง

ยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงมีวัตถุประสงค์ของพระองค์เองและวิธีการของพระองค์เอง

ไม่ว่าพระองค์จะทรงพระราชกิจใด

พระองค์ทรงไม่มีความจำเป็นต้องทรงหารือกับมนุษย์หรือทรงหาคำแนะนำของเขา

นับประสาอะไรที่จะทรงต้องแจ้งให้ทุกๆ คนรู้ถึงพระราชกิจของพระองค์

นี่คือพระอุปนิสัยของพระเจ้า

ซึ่งยิ่งไปกว่านั้นควรระลึกรู้ได้โดยทุกคน

หากพวกเจ้าปรารถนาที่จะเป็นพยานการทรงปรากฏของพระเจ้า

ติดตามก้าวพระบาทของพระเจ้า

เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องเดินออกห่างจากมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเสียก่อน

เจ้าต้องไม่เรียกร้องให้พระเจ้าทรงทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น

นับประสาอะไรที่เจ้าจะควรวางพระองค์ไว้ในขอบเขตของเจ้าเอง

และจำกัดพระองค์ไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเอง

แต่เจ้ากลับควรถามว่าพวกเจ้าจะแสวงหารอยพระบาทของพระเจ้าอย่างไร

เจ้าจะยอมรับการทรงปรากฏของพระเจ้าอย่างไร

และเจ้าจะนบนอบต่อพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าอย่างไร

กล่าวคือ นี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรทำ

เนื่องจากมนุษย์ไม่ใช่ความจริงและไม่ได้ครองความจริง

เขาจึงควรแสวงหา ยอมรับ และเชื่อฟัง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger