“คำโกหกของลัทธิคอมมิวนิสต์” ฉากเด่น: คริสตชนจะโต้กลับเหตุผลวิบัติที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวโทษพระคริสต์อย่างไร?

“คำโกหกของลัทธิคอมมิวนิสต์” ฉากเด่น: คริสตชนจะโต้กลับเหตุผลวิบัติที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวโทษพระคริสต์อย่างไร?

1049 |วันที่ 29 เดือน 01 ปี 2020

ภาพยนตร์คริสเตียน | “คำโกหกของลัทธิคอมมิวนิสต์” ฉากเด่น:คริสตชนจะโต้กลับเหตุผลวิบัติที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวโทษพระคริสต์อย่างไร?

ในระหว่างยุคพระคุณ องค์พระเยซูเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ได้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาจากภายนอก แต่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงนำมาซึ่งหนทางแห่งการกลับใจ “จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” และได้ทรงพระราชกิจแห่งการไถ่มนุษยชาติโดยผ่านทางการตรึงกางเขน นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ก็เฉกเช่นเดียวกันกับองค์พระเยซูเจ้า ทรงปรากฏจากภายนอกเป็นบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงสามารถแสดงความจริงและทรงพระราชกิจแห่งการชำระมนุษยชาติให้บริสุทธิ์และช่วยให้รอดได้ นี่พิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ ในทางกลับกัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำสุดความสามารถเพื่อปฏิเสธพระคริสต์และเพื่อประณามพระคริสต์ โดยการกล่าวว่าพระคริสต์ซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง จริง ๆ แล้วอะไรคือแรงจูงใจน่ารังเกียจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการนี้ ?

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก