คำพยานของคาทอลิก | "หญิงพรหมจารีมีปัญญาเท่านั้นที่สามารถต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้"

วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2021

ตัวละครหลักได้เชื่อในพระเจ้ามาตั้งแต่เธอยังเล็ก พร้อมกันกับครอบครัวของเธอ และได้คอยเรื่อยมาให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมา วันหนึ่ง เพื่อนที่โบสถ์ของเธอให้คำพยานแก่เธอว่า องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว และว่าพระองค์กำลังทรงแสดงความจริงเพื่อทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการชำระมวลมนุษย์ให้บริสุทธิ์ เธอต้องการค้นดูเรื่องนั้น แต่แล้วเธอก็จำได้ว่าบาทหลวงพูดอยู่เสมอว่า พระคริสต์เทียมเท็จจะเสด็จมาในยุคสุดท้ายเพื่อหลอกลวงผู้คน ดังนั้น เธอจึงปฏิเสธเพื่อนของเธอ แต่โดยผ่านทางการสามัคคีธรรมของเพื่อนของเธอ สามีของเธอ และแม่สามีของเธอ เธอตระหนักว่า การตราหน้าข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นเท็จด้วยเกรงว่าจะหลงผิด เป็นแค่การทำร้ายตัวเองเพื่อที่หวังจะแก้แค้นคนอื่น และหมายความว่าเธอมีแววว่าจะกล่าวโทษการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน เพราะฉะนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะสืบค้นและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยผ่านทางการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ การเข้าร่วมการชุมนุม และการฟังการสามัคคีธรรม เธอเรียนรู้หลักธรรมในการแยกแยะพระคริสต์เที่ยงแท้จากพระคริสต์เทียมเท็จ เธอตระหนักว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา และยอมรับพระราชกิจในยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างมีความสุข

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger