เพลงประสานเสียงคริสเตียน "พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ทรงมีสภาวะความเป็นมนุษย์และทรงมีเทวสภาพเสียยิ่งกว่า"

วันที่ 10 เดือน 04 ปี 2024

“การจุติเป็นมนุษย์” คือการทรงปรากฏของพระเจ้าในเนื้อหนัง

พระเจ้าทรงพระราชกิจท่ามกลางมวลมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้น

ในพระฉายาของเนื้อหนัง

ดังนั้น สำหรับการที่พระเจ้าจะทรงปรากฏในรูปมนุษย์ได้นั้น

ประการแรกพระองค์ต้องทรงเป็นเนื้อหนังก่อน

นั่นคือ เนื้อหนังที่มีสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ปกติ

นี่คือข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด

ความหมายโดยนัยของการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้าก็คือว่า

พระเจ้าทรงพระชนม์ชีพและทรงพระราชกิจในเนื้อหนัง

แก่นแท้ของพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนัง ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

สภาวะความเป็นมนุษย์ของพระองค์จึงปรากฏเพื่อประโยชน์ของ

แก่นสารที่มีตัวตนของพระองค์

หากไร้ซึ่งสภาวะความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่อาจมีเนื้อหนังได้

และผู้ที่ไร้ซึ่งสภาวะความเป็นมนุษย์ก็มิใช่มนุษย์

ในวิถีทางนี้ สภาวะความเป็นมนุษย์ของเนื้อหนังของพระเจ้า

จึงเป็นคุณสมบัติเนื้อแท้ของเนื้อหนัง

ที่ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้า

การจะกล่าวว่า “เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

พระองค์ทรงเทวสภาพทั้งสิ้น

และไม่มีสภาวะความเป็นมนุษย์เลย” นั้นเป็นการหมิ่นประมาท

เพราะคำกล่าวนี้เพียงแค่ไม่มีอยู่

และฝ่าฝืนหลักการของการจุติเป็นมนุษย์

ผู้กระทำพระราชกิจคือเทวสภาพ

ที่อาศัยอยู่ในสภาวะความเป็นมนุษย์ของพระองค์

เทวสภาพของพระองค์คือผู้ที่ทรงพระราชกิจ

มิใช่สภาวะความเป็นมนุษย์ของพระองค์

ถึงกระนั้นเทวสภาพนี้ยังคงซ่อนอยู่ภายใน

สภาวะความเป็นมนุษย์ของพระองค์

โดยแก่นสารแล้ว พระราชกิจของพระองค์ได้รับ

การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยเทวสภาพที่ครบบริบูรณ์ของพระองค์

มิใช่โดยสภาวะความเป็นมนุษย์ของพระองค์

แต่ผู้ที่กระทำพระราชกิจนี้คือเนื้อหนังของพระองค์

เราอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์และทรงเป็นพระเจ้าด้วย

เพราะพระเจ้าทรงกลายเป็นพระเจ้าที่ทรงดำเนินพระชนม์ในเนื้อหนัง

ทีที่มีเปลือกของมนุษย์และแก่นสารของมนุษย์

แต่ยังมีแก่นสารของพระเจ้าด้วยเช่นกัน

เพราะพระองค์คือมนุษย์ที่มีแก่นแท้ของพระเจ้า

พระองค์จึงทรงอยู่เหนือมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งปวง

เหนือมนุษย์คนใดที่สามารถปฏิบัติพระราชกิจของพระเจ้าได้

ท่ามกลางทุกคนที่มีเปลือกมนุษย์เสมือนของพระองค์

ท่ามกลางทุกคนที่ครองสภาวะความเป็นมนุษย์

จึงมีเพียงพระองค์ที่เป็นพระเจ้าพระองค์เองผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์—

ผู้อื่นล้วนเป็นมนุษย์ที่ทรงสร้างขึ้น

แม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะมีสภาวะความเป็นมนุษย์

แต่มนุษย์ที่ทรงสร้างขึ้นไม่มีสิ่งใดนอกจากสภาวะความเป็นมนุษย์

ในขณะที่พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์นั้นแตกต่างออกไป

นั่นคือ ในเนื้อหนังของพระองค์

พระองค์ไม่ได้ทรงมีเพียงสภาวะความเป็นมนุษย์เท่านั้น

แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ ทรงมีเทวสภาพด้วย

กล่าวคือ เนื่องจากพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

แก่นสารของพระองค์จึงเป็นการรวมกัน

ระหว่างสภาวะความเป็นมนุษย์และเทวสภาพ

การรวมกันนี้เรียกว่าพระเจ้าพระองค์เอง

พระเจ้าพระองค์เองบนแผ่นดินโลก

กล่าวคือ เนื่องจากพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

แก่นสารของพระองค์จึงเป็นการรวมกัน

ระหว่างสภาวะความเป็นมนุษย์และเทวสภาพ

การรวมกันนี้เรียกว่าพระเจ้าพระองค์เอง

พระเจ้าพระองค์เองบนแผ่นดินโลก

จาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, แก่นสารของเนื้อหนังที่พระเจ้าประทับ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger