พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล: บทที่ 25” | บทตัดตอน 53

วันที่ 21 เดือน 11 ปี 2021

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดาผู้ทรงเป็นนิรันดร์ เจ้าชายแห่งสันติสุข พระเจ้าของพวกเราคือองค์กษัตริย์! พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ย่างพระบาทไปบนภูเขามะกอกเทศ ช่างงดงามยิ่งนัก! จงฟัง! พวกเราเหล่าคนยามเปล่งเสียงของพวกเราให้ดัง ด้วยเสียงของพวกเรา พวกเราขับร้องด้วยกัน เพราะพระเจ้าเสด็จกลับมาสู่ศิโยน พวกเรามองเห็นความอ้างว้างของนครเยรูซาเลมด้วยตาของพวกเราเอง จงโห่ร้องเป็นเสียงอันเริงร่าและขับร้องโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะพระเจ้าทรงนำความชูใจมาสู่พวกเรา และทรงไถ่นครเยรูซาเลมแล้ว พระเจ้าทรงเผยพระพาหาอันบริสุทธิ์ของพระองค์แก่สายตาของชนชาติทั้งปวง พระเจ้าในสภาวะบุคคลจริงได้ทรงปรากฏแล้ว! สุดปลายของแผ่นดินโลกทั้งปวงได้เห็นความรอดแห่งพระเจ้าของพวกเราแล้ว

โอ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! พระวิญญาณทั้งเจ็ดได้ถูกส่งตรงจากพระบัลลังก์ของพระองค์สู่คริสตจักรทุกแห่ง เพื่อเปิดเผยความล้ำลึกทั้งปวงของพระองค์ ขณะประทับบนพระบัลลังก์แห่งพระสิริของพระองค์ พระองค์ได้ทรงบริหารจัดการราชอาณาจักรของพระองค์ และได้ทรงทำให้ราชอาณาจักรหนักแน่นและมั่นคงด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม และพระองค์ได้ทรงสยบชนชาติทั้งปวงเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ โอ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! พระองค์ทรงคลายรัดพระองค์ของกษัตริย์ทั้งหลาย พระองค์ทรงทำให้ประตูทั้งหลายของนครเปิดกว้างเฉพาะพระพักตร์พระองค์ โดยไม่มีวันปิดลงอีก เพราะความสว่างของพระองค์ได้มาถึงแล้ว และพระสิริของพระองค์ผงาดขึ้นฉายความสุกใสออกมา ความมืดมิดปกคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบอยู่เหนือกลุ่มชนทั้งหลาย โอ พระเจ้า! อย่างไรก็ตาม พระองค์ได้ทรงปรากฏและฉายความสว่างของพระองค์แก่พวกเรา และพระสิริของพระองค์ย่อมจะพบเห็นได้บนตัวพวกเรา ชนชาติทั้งปวงจะมาสู่ความสว่างของพระองค์ และกษัตริย์ทั้งหลายจะมาสู่รัศมีของพระองค์ พระองค์ช้อนพระเนตรของพระองค์ขึ้นมาทอดพระเนตรไปรอบๆ กล่าวคือ บุตรทั้งหลายของพระองค์ชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และพวกเขามาจากที่ไกล บุตรหญิงทั้งหลายของพระองค์ถูกอุ้มอยู่ในวงแขน โอ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้กุมพวกเราไว้ เป็นพระองค์ที่ทรงนำทางพวกเราไปข้างหน้าบนถนนสู่ราชอาณาจักรของพระองค์ และเป็นพระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่แผ่ซ่านไปทั่วตัวพวกเรา

โอ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! พวกเราขอบคุณและพวกเราสรรเสริญพระองค์! ขอให้พวกเราเคารพยกย่องพระองค์ เป็นพยานให้แก่พระองค์ ยกย่องพระองค์ และขับร้องแด่พระองค์ด้วยหัวใจที่จริงใจ สงบ และไม่แบ่งแยก ขอให้พวกเรามีเพียงจิตใจเดียว และถูกสร้างด้วยกัน และขอพระองค์ทรงทำให้พวกเราเป็นผู้ที่สมดังพระทัยของพระองค์ในเร็ววัน เพื่อที่พระองค์จะทรงใช้ประโยชน์ ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์ได้รับการดำเนินการโดยปราศจากอุปสรรคบนแผ่นดินโลก!

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger