MV เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด"

วันที่ 12 เดือน 04 ปี 2020

ใครเล่าแสดงความจริงเพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอด?

ใครเล่ามอบการตัดสินให้ขณะนั่งบนบัลลังก์ขาว?

ผู้นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงมาปรากฏเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้าย

ดำรัสวจนะเพื่อเคาะประตูของมวลมนุษย์

ทรงนำเราออกจากแผ่นดินโลก

ช่วยเราให้รอดจากความเสื่อมทรามของซาตาน

ด้วยการเข้าใจความจริง เราถูกชำระล้างและใช้ชีวิตในความสว่าง

โดยมีพระเจ้าอยู่ข้างเรา มีพระเจ้าอยู่กับเราชีวิตของเราเป็นสุขอย่างแท้จริง

ใครเล่าที่มอบความจริงกับชีวิตให้เรา?

ใครเล่าที่นำความสว่างมาสู่แผ่นดินโลก?

ผู้นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้เป็นที่รัก พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้เป็นที่รัก

ตรัสและทรงพระราชกิจท่ามกลางพวกเราทุกวัน

ทรงเลี้ยงดู ทรงรดน้ำเราต่อหน้า

ช่างโชคดีที่ได้รับประสบการณ์รักแท้ของพระองค์

เราติดตามพระเจ้าด้วยความเชื่อที่แท้จริง

เราทำหน้าที่ของเราให้ลุล่วง เป็นพยานให้พระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้า

คำพูดใครเล่าที่แทงใจเราเหมือนดาบคม?

ความรักที่มีต่อมนุษย์ของใครเล่า ที่บริสุทธิ์ที่สุดสวยงามที่สุด?

ผู้นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่ได้มาจุติเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้าย

วจนะพระองค์เปิดเผยแก่นแท้และรากของความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์

เราได้รับประสบการณ์คำตัดสินและบททดสอบต่างๆ ของวจนะแห่งพระเจ้า

เราเห็นอุปนิสัยของพระเจ้าว่าชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์

อุปนิสัยเสื่อมทรามของเราถูกชำระล้างเราปรากฏเป็นมนุษย์อีกครั้ง

เราได้รับประสบการณ์ความรักของพระเจ้าแล้วอดสรรเสริญพระองค์ไม่ได้

ใครเล่าที่ชำระล้างและช่วยมวลมนุษย์เสื่อมทรามให้รอด?

ใครเล่าที่นำบั้นปลายอันสวยงามมาให้มวลมนุษย์?

ผู้นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระราชกิจของพระองค์ชาญฉลาดและทรงฤทธิ์

ทรงปราบซาตาน ทำให้คนของพระองค์เพียบพร้อมและได้รับพระสิริ

เราช่างโชคดีที่ได้บรรลุความรอด!

ช่างยอดเยี่ยมที่ได้เป็นพยานต่อวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!

เราเผยแพร่พระกิตติคุณแห่งราชอาณาจักรด้วยความเชื่อแท้จริง

เราทำหน้าที่ของเราให้ลุล่วงอย่างดี เป็นพยานให้พระเจ้าและรักพระเจ้าตลอดไป!

เราทำหน้าที่ของเราให้ลุล่วงอย่างดี เป็นพยานให้พระเจ้าและรักพระเจ้าตลอดไป!

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger