อะไรคือจุดมุ่งหมายของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์?

วันที่ 31 เดือน 10 ปี 2019

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้น้ำและเป็นผู้เลี้ยงให้กับประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรโดยสอดคล้องอย่างครบบริบูรณ์กับพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์และพระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ที่แสดงโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เพื่อที่ภายใต้การนำ การจัดเตรียม การให้น้ำและการเป็นผู้เลี้ยงของพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ติดตามทุกคนจะสามารถเข้าใจความจริงทั้งหมดในพระวจนะของพระเจ้า ครองทรรศนะที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตและคุณค่า มีเป้าหมายที่ถูกต้องที่จะไล่ตามเสาะหา ติดตามหนทางของพระเจ้า ยึดมั่นต่อพระบัญชาของพระเจ้า ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าโดยการเป็นความสว่างของโลกและเกลือของแผ่นดินโลก ได้รับการสรรเสริญโดยพระเจ้า และมีคุณสมบัติเหมาะสมพอที่จะรับพระสัญญาของพระเจ้าเป็นมรดก

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มุ่งหวังที่จะจัดตั้งคริสตจักรที่สมดังพระทัยของพระเจ้า เพื่อที่บรรดาผู้ติดตามจะสามารถปรนนิบัติและจัดเตรียมเพื่อกันและกันในพระวจนะของพระเจ้าและความรักของพระเจ้า สามารถเชื่อฟังและนมัสการพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย และสามารถกลายเป็นคำพยานที่แท้จริงต่อพระเจ้า และการสำแดงพระสิริของพระเจ้า

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มุ่งหวังที่จะเผยแพร่และให้คำพยานต่อข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้คนมองเห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมาแห่งยุคสุดท้าย และเห็นว่าพระองค์ได้ทรงริเริ่มพระราชกิจแห่ง “การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า” (1 เปโตร 4:17) ซึ่งถูกเผยพระวจนะไว้ในพระคัมภีร์ อันเป็นพระราชกิจของพระเจ้าอย่างแม่นยำในการชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์และช่วยมนุษย์ให้รอดในยุคสุดท้ายอย่างครบบริบูรณ์ เพียงโดยการยอมรับความจริงทั้งหมดที่แสดงโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้น มนุษย์จึงสามารถปลดปล่อยตัวเขาเองให้เป็นอิสระจากอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของเขา หลุดพ้นจากพันธนาการของบาป ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ มารู้จักพระเจ้า เชื่อฟังพระเจ้า และนมัสการพระเจ้า ดำเนินชีวิตที่มีความหมาย และอยู่รอดจากความวิบัติครั้งใหญ่ในยุคสุดท้ายและเข้าไปสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้า—นี่เท่านั้นคือบั้นปลายที่งดงามของมวลมนุษย์ การเผยแพร่และการให้คำพยานต่อพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และด้วยผลจากการนั้น นำบรรดาผู้ที่ยอมรับรู้การทรงดำรงอยู่ของพระเจ้าและรักความจริงทั้งหมดมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เพื่อที่พวกเขาอาจจะยอมรับและได้รับความรอดแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้า—นี่คือพระบัญชาของพระเจ้าต่อประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร และจุดมุ่งหมายของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และองค์พระเยซูเจ้าคือพระเจ้าหนึ่งเดียว

เมื่อมวลมนุษย์ถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม พระเจ้าได้ทรงเริ่มแผนการบริหารจัดการของพระองค์เพื่อความรอดของมวลมนุษย์...

เหตุใดพระเจ้าจึงทรงใช้พระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคแห่งราชอาณาจักร

ผู้คนจำนวนมากไม่เข้าใจว่า ในเมื่อพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าที่เสด็จกลับมา เหตุใดองค์พระเยซูเจ้าจึงได้รับการเรียกขานว่า...