พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—ได้ดำรัสพระวจนะเพื่อพิพากษาและชำระมนุษยชาติให้สะอาด โดยทรงนำทางมวลมนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่ ยุคแห่งราชอาณาจักร มีเพียงโดยการยอมรับพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และชื่นชมการรดน้ำและเสบียงอาหารของพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น เจ้าจึงจะสามารถใช้ชีวิตในความสว่างได้อย่างแท้จริง และได้รับหนทาง ความจริง และชีวิต

เพิ่มเติม