01เหตุใดระบอบการปกครองของซาตานและโลกศาสนาจึงต้านทานและกล่าวโทษการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย?

พระคัมภีร์บอกว่า “โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้าย(1 ยอห์น 5:19) สองพันปีก่อน องค์พระเยซูเจ้าเพิ่งประสูติเท่านั้นเมื่อกษัตริย์เฮโรดเริ่มต้นไล่ล่าพระองค์ และเมื่อพระองค์กำลังทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ องค์พระเยซูเจ้าทรงถูกต้านทานและกล่าวโทษโดยพวกหัวหน้าปุโรหิตชาวยิว พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี จนกระทั่งในท้ายที่สุด พระองค์ก็ทรงถูกศาสนายิวตรึงกางเขนโดยการสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่จักรวรรดิโรมัน เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งในยุคสุดท้าย เพื่อทรงปรากฏและทรงพระราชกิจในประเทศจีน พระองค์ก็ทรงได้รับการต้านทานและกล่าวโทษอย่างบ้าคลั่งอย่างเดียวกันโดยรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีน และพวกศิษยาภิบาลและพวกผู้ใหญ่ของโลกศาสนา ที่มากกว่านั้น คริสตชนจำนวนมากเกินบรรยายได้ถูกจับกุมและถูกตัดสินจำคุก หรือแม้แต่ถูกฆ่าอย่างทารุณ เหตุใดระบอบการปกครองของซาตานและโลกศาสนาจึงต้านทานและกล่าวโทษการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย?

1)เหตุใดรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงบีบคั้นและกล่าวโทษฟ้าแลบจากทิศตะวันออกอย่างลนลาน

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้าย” (1 ยอห์น 5:19)

“คนในยุคนี้เป็นคนชั่วร้าย” (ลูกา 11:29)

“พญานาคใหญ่ตัวนั้นคืองูดึกดำบรรพ์ ที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลก” (วิวรณ์ 12:9)

“หลักการพิพากษามีอย่างนี้ คือความสว่างเข้ามาในโลกแล้ว แต่มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่าง เพราะกิจการของพวกเขาเลวทราม เพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่าง และไม่มาหาความสว่าง เนื่องจากกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏ” (ยอห์น 3:19-20)

2)โลกศาสนาสามารถต้านทานและกล่าวโทษพระคริสต์ และกล่าวโทษการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าได้อย่างไร?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“ฉะนั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาแล้วพูดกันว่า ‘เราจะทำอย่างไรกันดี เพราะว่าชายคนนี้ทำหมายสำคัญมากมาย? ถ้าเราปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ต่อไป ทุกคนก็จะเชื่อถือเขา แล้วพวกโรมันก็จะมาทำลายทั้งพระวิหารและชาติของเรา’…นับตั้งแต่วันนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะฆ่าพระองค์” (ยอห์น 11:47-48,53)

“พวกท่านก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าโดยข้อนี้ คือวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้า และวิญญาณทุกดวงที่ไม่ยอมรับพระเยซู วิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า วิญญาณนั้นแหละเป็นศัตรูของพระคริสต์ ซึ่งพวกท่านได้ยินว่าจะมา และขณะนี้ก็อยู่ในโลกแล้ว” (1 ยอห์น 4:2-3)

“เพราะว่ามีผู้ล่อลวงจำนวนมากออกมาในโลก เป็นพวกที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์ คนประเภทนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นศัตรูของพระคริสต์” (2 ยอห์น 1:7)

02คนเราสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกคือหนทางที่แท้จริง?

บัดนี้ทั่วทั้งโลก มีเพียงฟ้าแลบจากทิศตะวันออกเท่านั้นที่ให้คำพยานอย่างเปิดเผยว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย นานมาแล้ว หลายคนที่โหยหาการทรงปรากฏของพระเจ้าได้ยินถ้อยดำรัสของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และระลึกได้ว่าถ้อยดำรัสเหล่านั้นเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า พวกเขากลายเป็นแน่ใจว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมาจริงๆ และพวกเขาก็มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทีละคน แต่ทว่ามีบางคนที่เชื่อข่าวลือ และเหตุผลวิบัติที่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีน และพวกศิษยาภิบาลและพวกผู้ใหญ่เผยแพร่ เพื่อกล่าวโทษคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และดังนั้น จึงไร้ความสามารถที่จะหยั่งรู้ได้ว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกคือหนทางที่แท้จริงหรือไม่ ดังนั้นแล้ว คนเราสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกคือหนทางที่แท้จริง?

03ผลสืบเนื่องและจุดจบของการต้านทานและการกล่าวโทษพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยโลกศาสนาและโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีน

สองพันปีก่อน ผู้นำของศาสนายิวได้ต้านทานและกล่าวโทษองค์พระเยซูเจ้าอย่างลนลานเมื่อพระองค์ทรงปรากฏและทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ จนกระทั่งในท้ายที่สุด พวกเขาก็สมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่จักรวรรดิโรมันทำให้พระองค์ทรงถูกตอกตรึงกับกางเขน ในการทำเช่นนั้น พวกเขาได้กระทำบาปที่ชั่วช้าและได้สร้างความระคายเคืองให้แก่พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสาปแช่งพวกเขา และประชาชาติแห่งอิสราเอลก็สูญหาย จักรวรรดิโรมันโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองได้ถูกพระเจ้าลงโทษเนื่องจากการข่มเหงและการสังหารหมู่คริสตชนอย่างป่าเถื่อนของพวกผู้ปกครอง และจักรวรรดินั้นก็ถูกทำลาย ในยุคสุดท้าย พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นครั้งที่สองเพื่อทรงปรากฏและทรงพระราชกิจในประเทศจีน และในทำนองเดียวกัน พระองค์ได้พบกับการบีบคั้นและการข่มเหงอย่างบ้าคลั่งด้วยน้ำมือของโลกศาสนาและรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีน ความประพฤติอันเลวร้ายของพวกเขาในการต้านทานพระเจ้าสามารถหลีกหนีจากการลงโทษอันชอบธรรมของพระเจ้าได้อย่างไร?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“บาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดอภัยให้มนุษย์ได้ เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะโปรดอภัยให้มนุษย์ไม่ได้ ถ้าใครกล่าวร้ายบุตรมนุษย์ จะโปรดอภัยให้คนนั้นได้ แต่ถ้าใครกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะโปรดอภัยให้คนนั้นไม่ได้ ทั้งยุคนี้ยุคหน้า” (มัทธิว 12:31-32)

“ท่านร้องประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่า ‘บาบิโลนมหานครพังทลายแล้ว พังทลายแล้ว กลายเป็นที่อาศัยของพวกผี เป็นที่อยู่ของวิญญาณทุกชนิดที่โสโครก เป็นที่อยู่ของนกทุกชนิดที่โสโครก และเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายทุกชนิดที่โสโครก และน่าเกลียดน่าชัง เพราะประชาชาติทั้งหมดต่างได้ดื่ม เหล้าองุ่นแห่งราคะในการล่วงประเวณีของนครนั้น และบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีกับนครนั้น และพวกพ่อค้าแห่งแผ่นดินโลกก็มั่งมีขึ้นจากความฟุ่มเฟือยอย่างยิ่งของนครนั้น’” (วิวรณ์ 18:2-3)

“วิบัติแล้ว วิบัติแล้ว นครที่ยิ่งใหญ่ นครบาบิโลนที่แข็งแกร่ง เพราะการพิพากษามาถึงเจ้าแล้วภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้น” (วิวรณ์ 18:10)

เราอยู่ห่างไปแค่คลิกเดียวเท่านั้น

หากคุณมีความยากลำบากหรือคำถามใดๆ ในความเชื่อของคุณ โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา

บทความอ้างอิง

คอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ

หนทางที่แท้จริงได้ทนทุกข์กับการข่มเหงเสมอ

เว็บไซต์ทางการ