01พวกเราสามารถให้การต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้หรือหากพวกเราคอยระแวดระวังพวกพระคริสต์เทียมเท็จอยู่ตลอดเวลา?

ครั้งหนึ่ง องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงเผยวจนะไว้ว่า เมื่อพระองค์ทรงกลับมาปรากฏและปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในยุคสุดท้าย พวกพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยวจนะเทียมเท็จก็จะปรากฏออกมาเช่นกันเพื่อหลอกลวงผู้คน บัดนี้ ยุคสุดท้ายใกล้ถึงบทอวสานแล้ว และองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาในเนื้อหนังเพื่อทรงแสดงความจริงและปฏิบัติพระราชกิจแห่งการพิพากษาโดยเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้ามานานแล้ว กระนั้นผู้คนบางคนก็กลัวที่จะถูกชักนำไปในทางที่ผิดโดยพวกพระคริสต์เทียมเท็จ และดังนั้น พวกเขาจึงยังคิดลบและคอยระแวดระวังอยู่เป็นนิจ โดยไม่กล้าที่จะแสวงหาหรือเจาะลึกการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย และถึงกับมองว่าการระแวดระวังที่มีต่อพวกพระคริสต์เทียมเท็จเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม ด้วยการทำเช่นนี้ พวกเขาจะสามารถให้การต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน” (มัทธิว 7:7)

“ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าเชื่อทุกๆ วิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆ ว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะเท็จจำนวนมากได้ออกมาในโลก” (1 ยอห์น 4:1)

“ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” (โรม 10:17)

02การแยกแยะระหว่างพระคริสต์เที่ยงแท้กับพระคริสต์เทียมเท็จ

หากพวกเราปรารถนาที่จะให้การต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า สำคัญยิ่งยวดที่พวกเราต้องรู้วิธีจำแนกความต่างระหว่างพระคริสต์เที่ยงแท้กับพระคริสต์เทียมเท็จ เนื่องจากการนี้ส่งผลโดยตรงต่อการที่พวกเราจะสามารถได้รับการรับขึ้นไปอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าหรือไม่ หากพวกเราขาดวิจารณญาณนี้แล้วไซร้ พวกเราย่อมจะถูกพวกพระคริสต์เทียมเท็จหลอกลวงได้โดยง่าย และพวกเราก็จะปฏิเสธและกล่าวโทษการเสด็จมาของพระคริสต์ ถึงที่สุดแล้ว พวกเราก็จะกลายเป็นพวกหญิงพรหมจารีโง่ผู้ซึ่งถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดทิ้ง อันเป็นการสูญสิ้นโอกาสของพวกเราที่จะได้รับการรับขึ้นไปในราชอาณาจักแห่งสวรรค์ ดังนั้นแล้ว พวกเราจะสามารถบอกความแตกต่างระหว่างพระคริสต์เที่ยงแท้กับพระคริสต์เทียมเท็จได้อย่างไร?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า ‘เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต’” (ยอห์น 14:6)

“เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่าน แต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหว เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยอห์น 16:12-13)

“เราไม่พิพากษาคนที่ได้ยินถ้อยคำของเราและไม่ทำตาม เพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลก แต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอด ถ้าใครไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเรา จะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขา คำที่เรากล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้าย” (ยอห์น 12:47-48)

“พระเยซูตรัสตอบว่า ‘ระวังให้ดี อย่าให้ใครล่อลวงพวกท่าน เพราะว่าจะมีหลายคนมาโดยอ้างนามของเราและกล่าวว่า “เราเป็นพระคริสต์” และพวกเขาจะล่อลวงคนเป็นจำนวนมาก’” (มัทธิว 24:4-5)

“เพราะว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้น แสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้” (มัทธิว 24:24)

03ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าและให้การต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พระคริสต์คือพระเจ้าในเนื้อหนัง พระองค์ทรงครองแก่นแท้ที่เป็นเทวสภาพ กล่าวคือ พระองค์ทรงสามารถแสดงความจริงและเปล่งพระสุรเสียงของพระเจ้าออกมา ณ เวลาใดและในสถานที่ใดก็ได้ ดังนั้น กุญแจสำคัญในการรับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้าทันทีที่พระองค์ทรงกลับมาก็คือ การรู้วิธีที่จะสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า เมื่อพวกเราได้ยินใครบางคนที่เป็นคำพยานว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว พวกเราควรเป็นดั่งหญิงพรหมจารีที่มีปัญญา และคิดริเริ่มที่จะออกแสวงหาและเจาะลึก และชั่วขณะที่พวกเราระลึกได้ว่านั่นคือพระสุรเสียงของพระเจ้า พวกเราก็ควรยอมรับและติดตาม ด้วยหนทางนี้ พวกเราย่อมสามารถให้การต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและเข้าร่วมงานเลี้ยงเคียงข้างไปกับพระองค์

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20)

“เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า ‘เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด’” (มัทธิว 25:6)

“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา” (ยอห์น 10:27)

“ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย” (วิวรณ์ 2:7)

เราอยู่ห่างไปแค่คลิกเดียวเท่านั้น

หากคุณมีความยากลำบากหรือคำถามใดๆ ในความเชื่อของคุณ โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา

การแยกแยะพระคริสต์เที่ยงแท้กับพระคริสต์เทียมเท็จและการต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เว็บไซต์ทางการ