01จงได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าและได้รับการรับขึ้นสู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์—เข้าร่วมงานเลี้ยงกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

ตามคำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาก่อนความวิบัติทั้งหลาย บัดนี้ที่ความวิบัติทั้งหลายกำลังเกิดขึ้นติดๆ กัน พวกเราจะสามารถต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้รับการรับขึ้นสู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า และเข้าร่วมงานเลี้ยงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร? องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่า “นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20) “เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด” (มัทธิว 25:6) พวกเราสามารถเห็นได้จากการนี้ว่า เพื่อที่จะได้รับการรับขึ้นอย่างแท้จริง พวกเราจำต้องเป็นหญิงพรหมจารีที่มีปัญญา ผู้ซึ่งเรียนรู้ที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าและต้อนรับเจ้าบ่าว

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20)

“ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย” (วิวรณ์ 2:7)

“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา” (ยอห์น 10:27)

02เพื่อได้รับการรับขึ้นและเข้าร่วมงานเลี้ยงกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เจ้าต้องยอมรับพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้ายของพระเจ้า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมาค่อนข้างนานมาแล้ว และพระองค์ได้ทรงแสดงความจริงเรื่อยมาและกำลังทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้าย เพื่อแก้ไขธรรมชาติบาปหนาและอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมวลมนุษย์เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อที่ผู้คนจะสามารถได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และได้รับการช่วยให้รอดอย่างครบบริบูรณ์ หลายคนได้ยอมรับพระราชกิจพิพากษาในยุคสุดท้ายของพระเจ้าไปแล้ว พวกเขาได้รับการรับขึ้นสู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และเข้าร่วมงานเลี้ยงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในตอนนี้ แต่ผู้คนบางคนก็งุนงงสับสน—เหตุใดจึงเป็นว่า มีเพียงโดยการยอมรับพระราชกิจพิพากษาในยุคสุดท้ายของพระเจ้าเท่านั้น ผู้คนจึงจะสามารถได้รับการรับขึ้นและเข้าร่วมงานเลี้ยงกับองค์พระผู้เป็นเจ้า?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“เราบอกความจริงกับท่านว่า ทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป ทาสอยู่ในบ้านเพียงชั่วคราว บุตรต่างหากที่อยู่ตลอดไป” (ยอห์น 8:34-35)

“จงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์ เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้ว ก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย” (ฮีบรู 12:14)

“ขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” (ยอห์น 17:17)

“เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่าน แต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหว เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น 16:12-13)

“เราไม่พิพากษาคนที่ได้ยินถ้อยคำของเราและไม่ทำตาม เพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลก แต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอด ถ้าใครไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเรา จะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขา คำที่เรากล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้าย” (ยอห์น 12:47-48)

“เพราะถึงเวลาแล้ว ที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า” (1 เปโตร 4:17)

03มีเพียงการถูกพระเจ้าทรงพิพากษาและชำระให้สะอาดและการได้รับความจริงเป็นชีวิตของเจ้าเท่านั้น ที่เป็นการเข้าร่วมงานเลี้ยงกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

เมื่อพวกเรายอมรับพระราชกิจพิพากษาในยุคสุดท้ายของพระเจ้า พวกเราต้องได้รับประสบการณ์กับการพิพากษา การตีสอน บททดสอบ และกระบวนการถลุงของพระวจนะของพระเจ้า เมื่อนั้นอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเราจึงจะสามารถได้รับการชำระให้สะอาดและเปลี่ยนแปลง และในท้ายที่สุดแล้วพวกเราจึงจะได้รับความจริงเป็นชีวิตจริงของพวกเรา การนี้เท่านั้นที่เป็นการเข้าร่วมงานเลี้ยงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“จงเขียนลงไปว่า ความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมษโปดก” (วิวรณ์ 19:9)

“พระยาห์เวห์ตรัสว่า ‘ทั่วทั้งแผ่นดิน จะต้องกำจัดสองในสามให้พินาศไปเสีย และเหลือไว้หนึ่งในสาม เราจะเอาหนึ่งในสามนี้ใส่ไฟ และถลุงเขาเหมือนถลุงเงิน และทดสอบเขาเหมือนทดสอบทองคำ เขาจะร้องทูลออกนามของเรา และเราจะตอบเขา เราจะกล่าวว่า “เขาทั้งหลายเป็นชนชาติของเรา” และเขาจะกล่าวว่า “พระยาห์เวห์คือพระเจ้าของข้าพเจ้า”’” (เศคาริยาห์ 13:8-9)

“คนทั้งหลายที่ชำระล้างเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุข เพื่อว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต และเข้าไปในนครนั้นโดยทางประตูได้” (วิวรณ์ 22:14)

คอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ

หัวข้อเพิ่มเติม

การต้อนรับการทรงปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้า—การคาดการณ์
วิธีที่จะเป็นหญิงพรหมจารีที่มีปัญญาและให้การต้อนรับเจ้าบ่าว
นานมาแล้วในยุคสุดท้าย พระเจ้าได้เสด็จมายังภาคตะวันออกของโลก—ประเทศจีน
การแยกแยะพระคริสต์เที่ยงแท้กับพระคริสต์เทียมเท็จและการต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า