01คำเตือนเรื่องความล้มเหลวในความเชื่อของโธมัสต่อบรรดาผู้ที่จะต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

พระคัมภีร์บันทึกว่าโธมัสไม่มีความเชื่อจนกระทั่งเขาได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และด้วยเหตุนี้เขาจึงได้ถูกองค์พระเยซูเจ้าทรงตำหนิว่า “เพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ? คนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” (ยอห์น 20:29) อะไรคือคำเตือนในพระวจนะเหล่านี้จากองค์พระเยซูเจ้าต่อบรรดาผู้ที่จะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย? ผู้คนจำนวนมากยึดติดกับคำเผยพระวจนะที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาบนเมฆ ในขณะที่ไม่รู้เท่าทันถึงบรรดาคำเผยพระวจนะที่เกี่ยวกับการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาอย่างลับๆ พวกเขาปฏิเสธที่จะเชื่อคำพยานใดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาแล้วในสภาวะเนื้อหนัง และยืนกรานที่จะเชื่อเพียงว่าพระองค์ได้ทรงกลับมาแล้วเมื่อพวกเขาเห็นพระองค์เสด็จมาบนเมฆเท่านั้น การนี้ไม่ได้ทำให้พวกเขามีแนวโน้มว่าจะทำผิดพลาดซ้ำอีกอย่างโธมัสหรอกหรือ?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“สาวกคนอื่นๆ จึงบอกโธมัสว่า ‘เราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว’ แต่โธมัสตอบพวกเขาว่า ‘ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์ และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้น และไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย’ เมื่อผ่านไปแปดวันแล้ว พวกสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโธมัสอยู่กับพวกเขาด้วย ประตูก็ปิดแล้ว แต่พระเยซูเสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่า ‘สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย’ แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า ‘เอานิ้วของท่านแยงที่นี่ และดูที่มือของเรา ยื่นมือของท่านออกมาคลำที่สีข้างของเรา อย่าสงสัยเลย แต่จงเชื่อ’” (ยอห์น 20:25-27)

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า ‘เพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ? คนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข’” (ยอห์น 20:29)

“นี่แน่ะ พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ และนัยน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์ แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์ และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะคร่ำครวญเพราะพระองค์ จะเป็นไปอย่างนั้น อาเมน” (วิวรณ์ 1:7)

02เส้นทางที่ถูกต้องสู่การต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า

เมื่อกล่าวถึงเรื่องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเราควรเรียนบทเรียนของความล้มเหลวของโธมัส พวกเราไม่สามารถเพียงแค่รอที่จะมองเห็นพระองค์เสด็จมาบนเมฆก่อนที่เราจะเชื่อได้ ดังนั้นแล้ว พวกเราจะสามารถต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร? องค์พระเยซูเจ้าตรัสบอกพวกเราไว้อย่างชัดเจนมากว่า “เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า ‘เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด’” (มัทธิว 25:6) หนังสือวิวรณ์ทำนายว่า “นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20) พวกเราสามารถมองเห็นได้ในที่นี้ว่ากุญแจสู่การต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าคือการรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า—นี่คือหนทางเดียวเท่านั้นที่จะต้อนรับพระองค์ เมื่อพวกเราได้ยินใครบางคนเป็นพยานว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว พวกเราจำต้องแสวงหาและเจาะลึก และชั่วขณะที่พวกเราระลึกรู้พระสุรเสียงของพระเจ้า พวกเราต้องยอมรับและนบนอบ นั่นไม่ใช่การต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรอกหรือ?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“เพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ? คนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” (ยอห์น 20:29)

“เพราะเหตุนี้พวกท่านจงเตรียมพร้อม เพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา” (มัทธิว 24:44)

“นี่แน่ะ เรากำลังมาเหมือนอย่างขโมย คนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอาย” (วิวรณ์ 16:15)

“เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่าน แต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหว เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยอห์น 16:12-13)

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20)

“เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า ‘เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด’” (มัทธิว 25:6)

“ระหว่างที่เขาทั้งหลายออกไปซื้อ เจ้าบ่าวก็มาถึง พวกที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในงานสมรส แล้วประตูก็ปิด” (มัทธิว 25:10)

“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา” (ยอห์น 10:27)

“ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย คนที่ชนะ” (วิวรณ์ 2:7)

คอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ

หัวข้อเพิ่มเติม

วิธีที่จะเป็นหญิงพรหมจารีที่มีปัญญาและให้การต้อนรับเจ้าบ่าว
นานมาแล้วในยุคสุดท้าย พระเจ้าได้เสด็จมายังภาคตะวันออกของโลก—ประเทศจีน
คุณพบหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แล้วจริงหรือ?
วิธีถูกรับขึ้นไปก่อนความทุกข์ลำบาก