01การยอมรับหนทางแห่งการกลับใจของยุคพระคุณหมายถึงการได้รับหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์จริงหรือ?

โดยการที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและการสารภาพบาปของพวกเราต่อพระองค์ พวกเราจึงได้รับการยกโทษให้แก่บาปของพวกเรา และพวกเรามีความสามารถที่จะชื่นชมพระคุณและพระพรของพระเจ้า การนี้ให้ความหวังกับพวกเราเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ และหลายคนเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เป็นการได้รับหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์ แต่ว่านี่ถูกต้องจริงหรือ? พวกเราทุกคนล้วนรู้กันว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงพระราชกิจแห่งการไถ่ในยุคพระคุณ โดยการสอนมวลมนุษย์ให้สารภาพและกลับใจต่อพระเจ้า ให้มีความถ่อมใจและความยอมผ่อนปรนในทุกสรรพสิ่ง ให้แบกกางเขนของคนเรา และอื่นๆ การนี้ทั้งหมดคือศูนย์กลางของความจริงทั้งหลายที่ถูกแสดงไว้ในช่วงระหว่างพระราชกิจแห่งการไถ่ และความจริงเหล่านี้คือหนทางแห่งการกลับใจ โดยการยอมรับหนทางแห่งการกลับใจใหม่ พวกเราจึงได้รับการให้อภัยบาปของพวกเรา และพวกเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวกบางอย่างในพฤติกรรมของพวกเรา อย่างไรก็ตาม พวกเรายังคงขาดพร่องความเข้าใจที่จริงแท้เกี่ยวกับธรรมชาติบาปของตัวพวกเราเอง ตลอดจนความจริงเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนสามารถเป็นอิสระจากบาปและกลายเป็นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ธรรมชาติบาปของพวกเรายังคงฝังตัวอยู่ และพวกเราก็ยังคงไม่สามารถหยุดตัวเองจากการทำบาป การต้านทานพระเจ้า และการเป็นกบฏต่อพระองค์ได้ นี่จะสามารถเป็นการได้รับหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไร?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” (มัทธิว 4:17)

“เราบอกความจริงกับท่านว่า ทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป ทาสอยู่ในบ้านเพียงชั่วคราว บุตรต่างหากที่อยู่ตลอดไป” (ยอห์น 8:34-35)

“พระคริสต์ก็ฉันนั้น คือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอ เพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนจำนวนมากไว้ แล้วพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สอง ไม่ใช่เพื่อกำจัดบาป แต่เพื่อนำความรอดมาให้บรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ” (ฮีบรู 9:28)

02สิ่งใดหรือคือหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์?

หนทางแห่งชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่เรียบง่ายพอกันกับแค่การให้พวกเราสารภาพและกลับใจ แล้วจากนั้นก็มีพฤติกรรมภายนอกที่ดีบ้าง ในทางกลับกัน หนทางแห่งชีวิตนิรันดร์เป็นหนทางแห่งความจริงที่ทำให้พวกเรามีความสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ นั่นหมายถึงการแก้ไขธรรมชาติบาปของพวกเรา การช่วยพวกเราให้รอดจากอิทธิพลของซาตาน และการปลดทิ้งอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานของพวกเราอย่างครบบริบูรณ์ เพื่อให้พวกเราสามารถได้รับการชำระให้สะอาดและได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้าอย่างครบถ้วน จากนั้นความจริงย่อมกลายมาเป็นชีวิตจริงของพวกเรา พวกเรามีความสามารถที่จะนบนอบต่อพระเจ้า เคารพพระองค์และรักพระองค์อย่างแท้จริง พวกเรากลายเป็นเข้ากันได้กับพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงได้รับพวกเราไว้อย่างครบถ้วน เพียงหนทางนี้เท่านั้นที่เป็นหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่าน แต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหว เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น 16:12-13)

“ถ้าใครไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเรา จะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขา คำที่เรากล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้าย” (ยอห์น 12:48)

“แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้า เพื่อประกาศข่าวประเสริฐนิรันดร์แก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลก แก่ทุกประชาชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษา และทุกชนชาติ ท่านประกาศเสียงดังว่า ‘จงเกรงกลัวพระเจ้า และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว จงนมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และบ่อน้ำพุทั้งหลาย’” (วิวรณ์ 14:6-7)

“คนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่มีมลทินกับผู้หญิง เพราะว่าพวกเขาเป็นพรหมจารี เป็นพวกที่ติดตามพระเมษโปดกไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหน พวกเขาเป็นผู้ที่ได้รับการไถ่แล้วจากมวลมนุษย์เพื่อเป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก และในปากของพวกเขาไม่พบความเท็จ เขาเป็นคนที่ปราศจากตำหนิ” (วิวรณ์ 14:4-5)

03พวกเราสามารถได้รับหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไร?

มีแผนหนึ่งและมีหลายขั้นตอนในการที่พระเจ้าทรงแสดงความจริงเพื่อความรอดของมวลมนุษย์ องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงพระราชกิจแห่งการไถ่ในยุคพระคุณ พระองค์ได้ทรงแสดงหนทางแห่งการกลับใจ ทรงยกโทษให้กับบาปทั้งหลายของมนุษย์และทรงไถ่พวกเราจากเงื้อมมือของซาตาน พระราชกิจที่พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงทำก็คือพระราชกิจแห่งการพิพากษา และความจริงที่พระองค์ทรงแสดงนั้นมีความสามารถที่จะชำระผู้คนให้สะอาดและช่วยพวกเขาให้รอดเป็นครั้งสุดท้าย การนี้เปิดโอกาสให้พวกเราหนีรอดจากการผูกมัดของบาป กลายเป็นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และได้รับไว้โดยพระเจ้า ความจริงเหล่านี้คือหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าประทานแก่มวลมนุษย์ นี่คือเหตุผลที่พวกเราต้องยอมรับความจริงทั้งหมดที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงในยุคสุดท้าย เพื่อที่จะได้รับหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20)

“ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย คนที่ชนะ เราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ ชีวิต ที่อยู่ในเมืองบรมสุขเกษมของพระเจ้า” (วิวรณ์ 2:7)

“พระวิญญาณและเจ้าสาวกล่าวว่า ‘เชิญเสด็จมาเถิด’ และให้คนที่ได้ยินกล่าวด้วยว่า ‘เชิญเสด็จมาเถิด’ คนที่กระหายเชิญเข้ามา ใครที่มีใจปรารถนา จงมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย” (วิวรณ์ 22:17)

“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลาย แกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้” (ยอห์น 10:27-28)

“คนทั้งหลายที่ชำระล้างเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุข เพื่อว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต และเข้าไปในนครนั้นโดยทางประตูได้” (วิวรณ์ 22:14)

คอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ

หัวข้อเพิ่มเติม

การได้รับการรับขึ้นและการเข้าร่วมงานเลี้ยงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนความวิบัติทั้งหลาย
การต้อนรับการทรงปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้า—การคาดการณ์
คุณได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือยัง?
จงฟังเพียงพระสุรเสียงของพระเจ้าเท่านั้นในขณะที่เจาะลึกถึงหนทางที่แท้จริง—เจ้าต้องไม่ฟังข่าวลือและการโกหกทั้งหลายของซาตาน