01พวกเราสามารถเป็นพยานการทรงปรากฏของพระเจ้าและถวายการต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร?

เมื่อมาถึงเรื่องของการถวายการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้คนมากมายกำลังตั้งตารอที่จะได้เห็นองค์พระเยซูเจ้าทรงปรากฏต่อมวลมนุษย์ในพระวิญญาณ แต่ว่า นี่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องสำหรับการรับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ? พวกเราล้วนรู้กันว่า โยบได้กล่าวว่า “ข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหู แต่บัดนี้ดวงตาข้าพระองค์เห็นพระองค์” ก็เพราะเขาได้ยินพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์ในพายุหมุน เปโตรก็ได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระเยซูเจ้าเช่นกัน ซึ่งเป็นวิธีที่เขาระลึกได้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ พวกเราสามารถมองเห็นตรงนี้ว่า ไม่สำคัญว่าพระเจ้าทรงปรากฏต่อผู้คนอย่างไร พวกเขาสามารถกำหนดพิจารณาได้ว่า นั่นเป็นการทรงปรากฏของพระเจ้าจริงๆ ก็โดยการได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเท่านั้น นั่นชัดเจนว่าการมีความสามารถที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้านั้นเป็นหนทางเดียวที่จะเป็นพยานการทรงปรากฏของพระองค์และถวายการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับมา

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20)

“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา” (ยอห์น 10:27)

“ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย คนที่ชนะ เราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ ชีวิต ที่อยู่ในเมืองบรมสุขเกษมของพระเจ้า” (วิวรณ์ 2:7)

02สิ่งใดหรือคือพระสุรเสียงของพระเจ้า? พวกเราสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่า พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระสุรเสียงของพระเจ้า?

พระสุรเสียงของพระเจ้าอ้างอิงถึงถ้อยดำรัสของพระองค์—อ้างอิงถึงความจริง ไม่ว่าพระเจ้าทรงกำลังตรัสในรูปสัณฐานที่ทรงจุติมาเป็นมนุษย์ของพระองค์หรือในรูปสัณฐานพระวิญญาณของพระองค์ พระองค์ก็กำลังทรงประทับยืนอยู่บนที่สูงทำการตรัสต่อมวลมนุษย์ทั้งปวง นี่คือพระกระแสเสียงและตราประทับแห่งพระวจนะของพระเจ้า และคือลักษณะของการตรัสอันโดดเด่นแตกต่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งการทรงสร้าง ผู้ใดก็ตามที่มีหัวใจและมีจิตวิญญาณจะรู้สึกทันทีที่พวกเขาได้ยินพระวจนะเหล่านั้น ว่าพระวจนะของพระเจ้าคือความจริง ว่าพระวจนะเหล่านั้นเปี่ยมพลังอำนาจและสิทธิอำนาจ พวกเขาจะรู้ว่าพระวจนะเหล่านั้นคือพระสุรเสียงของพระเจ้า! องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว—พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระองค์กำลังทรงแสดงความจริงและกำลังทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาโดยการเริ่มต้นกับพระนิเวศของพระเจ้า ดังนั้น วิธีใดหรือที่พวกเราจะสามารถยืนยันได้ว่า ถ้อยดำรัสของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้น คือพระสุรเสียงของพระเจ้า?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า” (ยอห์น 1:1)

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า ‘เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา’” (ยอห์น 14:6)

“พระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิต เนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไร ถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต” (ยอห์น 6:63)

“เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย” (ฮีบรู 4:12)

“ขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” (ยอห์น 17:17)

“และพวกท่านจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท” (ยอห์น 8:32)

1)พระวจนะของพระเจ้าคือหนทาง ความจริง และชีวิต

2)พระวจนะของพระเจ้าคือการแสดงออกของพระอุปนิสัยของพระเจ้า พระวจนะเหล่านั้นเปี่ยมพลังอำนาจและสิทธิอำนาจ

3)พระเจ้าทรงแสดงความจริงและทรงนำมาซึ่งพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระองค์และการชำระให้บริสุทธิ์ในยุคสุดท้าย

03อะไรคือผลสืบเนื่องของการที่ทำไปตามสิ่งที่พวกเราสามารถมองเห็นได้เท่านั้นในตอนที่กำลังถวายการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า?

ความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงแสดงนั้นได้มีพร้อมไว้ให้ออนไลน์อย่างเปิดเผยมาเป็นเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อให้ผู้คนจากทั่วโลกได้แสวงหาและเจาะลึก เหล่าผู้เชื่อจริงแท้มากมายที่ถวิลหาการทรงปรากฏของพระเจ้าได้เห็นแล้วว่า พระวจนะทั้งปวงที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงนั้นเป็นความจริง ว่าพระวจนะเหล่านั้นเปี่ยมพลังอำนาจและสิทธิอำนาจ พวกเขาระลึกได้ว่าพระวจนะเหล่านั้นเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าและได้หันไปหาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คนแล้วคนเล่า อย่างไรก็ตาม มีพวกที่ดื้อดึงว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาบนก้อนเมฆ และปฏิเสธที่จะรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า บางคนถึงกับได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าไปแล้ว แต่ก็จะไม่ยอมรับรู้ว่า นี่คือการทรงปรากฏของพระเจ้า และพวกเขาก็ต่อต้านและกล่าวโทษการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผลสืบเนื่องของการนี้จะเป็นสิ่งใดเล่า?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“คนที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระดำรัสของพระเจ้า พวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟัง” (ยอห์น 8:47)

“เพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ? คนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” (ยอห์น 20:29)

“นี่แน่ะ พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ และนัยน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์ และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะคร่ำครวญเพราะพระองค์ จะเป็นไปอย่างนั้น อาเมน” (วิวรณ์ 1:7)

เราอยู่ห่างไปแค่คลิกเดียวเท่านั้น

หากคุณมีความยากลำบากหรือคำถามใดๆ ในความเชื่อของคุณ โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา

คุณได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือยัง?

เว็บไซต์ทางการ