01พระคัมภีร์ทั้งหมดได้รับการดลใจโดยพระเจ้าหรือ? ทุกสิ่งทุกอย่างในพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าหรือ?

บรรดาผู้ที่ได้อ่านพระคัมภีร์แล้วทั้งหมดจะรู้ว่าพระคัมภีร์บรรจุไว้ซึ่งพระวจนะของพระเจ้า คำพูดของบรรดาผู้เผยพระวจนะและของบรรดาอัครทูต คำพูดของซาตาน และมากกว่านั้น แต่ทว่ามีผู้เชื่อมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เชื่อว่าพระคัมภีร์บรรจุไว้ซึ่งพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น โดยเป็นไปตามคำพูดของเปาโลที่ว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า” (2 ทิโมธี 3:16) ทรรศนะเช่นนี้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือ?

02พระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าทั้งหมดสามารถหาพบได้ในพระคัมภีร์หรือ?

ในยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้คำพยานว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย เพื่อแสดงความจริงและปฏิบัติพระราชกิจแห่งการพิพากษาโดยเริ่มต้นด้วยพระนิเวศของพระเจ้า แต่ทว่ามีบางคนที่เชื่อว่าความจริงของพระคัมภีร์เป็นทั้งมวลและครบบริบูรณ์ และว่าพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าทั้งหมดสามารถหาพบได้พร้อมแล้วในพระคัมภีร์ พวกเขาเชื่อว่าไม่สามารถมีพระวจนะหรือพระราชกิจใหม่ของพระเจ้านอกพระคัมภีร์ และว่าสิ่งใดก็ตามที่ไปเหนือโพ้นพระคัมภีร์เป็นความนอกรีต แต่ทรรศนะเช่นนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าหรือ? ทรรศนะเช่นนี้เหมาะกับพระวจนะของพระเจ้าหรือ?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“พระเยซูยังทรงทำสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าจะเขียนให้หมดทุกสิ่ง ข้าพเจ้าคิดว่าแม้ที่ทั้งโลกไม่พอใส่หนังสือที่จะเขียนนั้น” (ยอห์น 21:25)

“เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่าน แต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหว เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น 16:12-13)

“ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย” (วิวรณ์ 2:7)

“และในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น ข้าพเจ้าเห็นหนังสือม้วนหนึ่งซึ่งเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างนอก และมีตราผนึกอยู่เจ็ดดวง และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์องค์หนึ่ง ประกาศด้วยเสียงดังว่า ‘ใครเป็นผู้ที่สมควรเปิดหนังสือม้วนและแกะตราของมันออก?’ และไม่มีใครในสวรรค์ หรือบนแผ่นดินโลก หรือใต้แผ่นดินโลกที่สามารถเปิดหนังสือม้วนหรือดูหนังสือนั้น แล้วข้าพเจ้าก็ร้องไห้อย่างมาก เพราะไม่พบใครที่สมควรจะเปิดหนังสือม้วนหรือดูหนังสือนั้น แล้วมีคนหนึ่งในพวกผู้อาวุโสบอกกับข้าพเจ้าว่า ‘อย่าร้องไห้เลย นี่แน่ะ สิงโตแห่งเผ่ายูดาห์ ซึ่งเป็นรากเหง้าของดาวิดทรงมีชัยชนะแล้ว พระองค์จึงทรงสามารถเปิดหนังสือและแกะตราทั้งเจ็ดดวงได้’” (วิวรณ์ 5:1-5)

03พวกเราสามารถต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการยึดถือในพระคัมภีร์ได้หรือ?

สองพันปีที่แล้ว คนอิสราเอลได้เฝ้าถวิลการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาเพื่อปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ พวกฟาริสีชาวยิวกลับยึดถือในบทคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม และต้านทานและกล่าวโทษองค์พระเยซูเจ้าอย่างลนลาน จนกระทั่งในท้ายที่สุด พวกเขาก็ได้กระทำบาปชั่วช้าโดยการให้พระองค์ทรงถูกตอกตรึงกับกางเขน บัดนี้ องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมานานมาแล้วในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย และบนรากฐานของพระราชกิจแห่งการไถ่ขององค์พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงแสดงความจริงและทรงปฏิบัติพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ นำมาซึ่งหนทางแห่งชีวิตชั่วกัลปาวสาน แต่ทว่าผู้คนมากมายถูกกำหนดให้แสดงโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์นั้นอีกครั้ง เมื่อเผชิญหน้ากับการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย พวกเขายึดถือในพระคัมภีร์อย่างดื้อดึง โดยปฏิเสธที่จะแสวงหาหรือเจาะลึกถ้อยดำรัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และถึงกับไปไกลถึงขั้นต้านทานและกล่าวโทษพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย ผู้คนเช่นนี้สามารถต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้หรือ?

คอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ

หัวข้อเพิ่มเติม

หนทางที่แท้จริงได้ทนทุกข์กับการข่มเหงเสมอ
นานมาแล้วในยุคสุดท้าย พระเจ้าได้เสด็จมายังภาคตะวันออกของโลก—ประเทศจีน
วิธีที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์
ความล้ำลึกทั้งหลายเกี่ยวกับพระคัมภีร์ถูกเปิดเผย