01พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ได้ทรงแสดงความจริงและไขกุญแจข้อล้ำลึกทั้งหลายแห่งหนังสือม้วนแล้ว

หนังสือม้วนซึ่งได้ถูกปิดไว้อย่างแน่นหนาโดยตราผนึกทั้งเจ็ดดวงตามที่ได้มีการเผยพระวจนะไว้ในวิวรณ์นั้น เป็นความล้ำลึกอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมีเพียงพระเมษโปดกเท่านั้นที่สามารถเปิดออกได้ บัดนี้ องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้วในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงเปิดตราผนึกทั้งเจ็ดดวงและทรงเปิดหนังสือม้วนออกแล้ว อันเป็นการแสดงความจริงทั้งมวลที่จำเป็นต่อการชำระมวลมนุษย์ให้สะอาด และช่วยพวกเขาให้รอดอย่างครบถ้วน เพื่อให้พวกเราสามารถเข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ ส่วนใหญ่ของความจริงเหล่านี้สามารถพบได้ในหนังสือเล่มหนึ่ง—พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“และข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ มีเมฆห่อหุ้มตัวท่านและมีรุ้งบนศีรษะของท่าน หน้าของท่านเหมือนอย่างดวงอาทิตย์ และขาของท่านเหมือนอย่างเสาเพลิง ท่านถือหนังสือม้วนเล็กๆ ที่เปิดอยู่ในมือของท่าน เท้าขวาของท่านยืนอยู่บนทะเล เท้าซ้ายของท่านยืนอยู่บนบก ท่านร้องเสียงดังดุจเสียงสิงโตคำราม เมื่อท่านร้อง เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดก็พูดขึ้นมา และเมื่อเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดพูดขึ้นมา ข้าพเจ้าก็เริ่มลงมือเขียน แต่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์บอกว่า ‘จงผนึกตราปิดข้อความที่ฟ้าร้องทั้งเจ็ดพูดออกมานั้น อย่าเขียนลงไป’” (วิวรณ์ 10:1-4)

“และในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น ข้าพเจ้าเห็นหนังสือม้วนหนึ่งซึ่งเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างนอก และมีตราผนึกอยู่เจ็ดดวง และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์องค์หนึ่ง ประกาศด้วยเสียงดังว่า ‘ใครเป็นผู้ที่สมควรเปิดหนังสือม้วนและแกะตราของมันออก?’ และไม่มีใครในสวรรค์ หรือบนแผ่นดินโลก หรือใต้แผ่นดินโลกที่สามารถเปิดหนังสือม้วนหรือดูหนังสือนั้น แล้วข้าพเจ้าก็ร้องไห้อย่างมาก เพราะไม่พบใครที่สมควรจะเปิดหนังสือม้วนหรือดูหนังสือนั้น แล้วมีคนหนึ่งในพวกผู้อาวุโสบอกกับข้าพเจ้าว่า ‘อย่าร้องไห้เลย นี่แน่ะ สิงโตแห่งเผ่ายูดาห์ ซึ่งเป็นรากเหง้าของดาวิดทรงมีชัยชนะแล้ว พระองค์จึงทรงสามารถเปิดหนังสือและแกะตราทั้งเจ็ดดวงได้’” (วิวรณ์ 5:1-5)

02วิธีที่จะแน่ใจว่าพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือหนังสือม้วนที่ได้รับการเปิดออก

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงความจริงและทรงเปิดเผยข้อล้ำลึกทั้งมวลของแผนการบริหารจัดการ 6,000 ปีของพระเจ้า พระองค์กำลังทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาซึ่งเริ่มต้นกับพระนิเวศของพระเจ้าบนรากฐานของพระราชกิจแห่งการไถ่ขององค์พระเยซูเจ้า เพื่อที่จะแก้ปัญหารากเหง้าแห่งความบาปหนาของพวกเราและอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเราเป็นครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อที่จะช่วยกู้พวกเราจากอิทธิพลของซาตาน และพาพวกเราเข้าไปสู่ราชอาณาจักร โดยการก้าวผ่านการพิพากษาและการตีสอนแห่งพระวจนะของพระเจ้า อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป พวกเขาพัฒนาความเคารพที่แท้จริงและความนบนอบต่อพระเจ้าขึ้นมา และไม่สำคัญว่าพวกเขาอาจเผชิญหน้ากับความยากลำบากหรือการกดขี่ประเภทใด พวกเขายังคงหนักแน่นมั่นคงอย่างไม่รวนเรในการติดตามและเป็นพยานต่อพระเจ้า นี่เองคือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สัมฤทธิ์ในผู้คน นั่นชัดเจนว่า ถ้อยดำรัสของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้น คือหนังสือม้วนที่ได้มีการเผยพระวจนะไว้ในวิวรณ์

1)ความจริงทั้งหลายที่ทรงแสดงโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้น เปิดเผยข้อล้ำลึกทั้งมวลแห่งแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่าน แต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหว เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น 16:12-13)

2)พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงความจริงเพื่อพิพากษาและตีสอนมวลมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดอย่างครบถ้วนจากความเสื่อมทราม และชำระพวกเขาให้สะอาดเป็นครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“เราไม่พิพากษาคนที่ได้ยินถ้อยคำของเราและไม่ทำตาม เพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลก แต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอด ถ้าใครไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเรา จะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขา คำที่เรากล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้าย” (ยอห์น 12:47-48)

“และเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินจากสวรรค์นั้น กล่าวกับข้าพเจ้าอีกว่า ‘จงไปรับหนังสือม้วนที่เปิดอยู่ในมือของทูตสวรรค์องค์ที่ยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนบกนั้น’ ข้าพเจ้าจึงไปหาทูตสวรรค์องค์นั้น และขอให้มอบหนังสือม้วนเล็กแก่ข้าพเจ้า ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า ‘เอาไปเถิด แล้วกินให้หมด มันจะทำให้ท้องของเจ้าขม แต่เมื่ออยู่ในปากของเจ้ามันจะหวานเหมือนอย่างน้ำผึ้ง’ ข้าพเจ้าจึงรับหนังสือม้วนเล็กนั้นจากมือของทูตสวรรค์แล้วก็กินจนหมด ขณะที่มันอยู่ในปากของข้าพเจ้านั้นมันก็หวานเหมือนอย่างน้ำผึ้ง แต่เมื่อกินเข้าไปแล้ว ท้องของข้าพเจ้าก็ขม”(วิวรณ์ 10:8-10)

“ดาเนียลเอ๋ย ไปเถอะ เพราะว่าถ้อยคำเหล่านั้นก็ถูกปิดไว้แล้ว และถูกประทับตราไว้จนถึงวาระสุดท้าย คนเป็นอันมากจะชำระตนเอง ทำให้ตนเองสะอาดหมดจดและถูกถลุง แต่คนชั่วจะยังทำการชั่วอยู่ และไม่มีคนชั่วสักคนหนึ่งจะเข้าใจ แต่บรรดาคนฉลาดจะเข้าใจ” (ดาเนียล 12:9-10)

เราอยู่ห่างไปแค่คลิกเดียวเท่านั้น

หากคุณมีความยากลำบากหรือคำถามใดๆ ในความเชื่อของคุณ โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา

วิวรณ์เรื่องหนังสือม้วนที่ได้รับการเผยพระวจนะไว้ได้ถูกเปิดออกแล้ว

เว็บไซต์ทางการ