01การที่พระเจ้าทรงกลับมาในเนื้อหนังในยุคสุดท้ายทำให้คำเผยพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าลุล่วงอย่างครบบริบูรณ์

ผู้เชื่อจำนวนมากกำลังรอคอยให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาบนเมฆและทรงปรากฏต่อมวลมนุษย์ อย่างไรก็ตาม คำเผยพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับการทรงกลับมาของพระองค์ได้รับการทำให้ลุล่วงเป็นส่วนใหญ่แล้ว ดังนั้นเหตุใดพวกเราจึงยังไม่ได้เห็นพระองค์เสด็จลงมาบนเมฆ? ในข้อเท็จจริงนั้น คำเผยพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้จำกัดเฉพาะการที่พระองค์เสด็จลงมาบนเมฆ เนื่องจากยังมีคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับการที่พระองค์เสด็จมาอย่างลับๆ เช่นกัน อย่างเช่น “พวกท่านจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วย เพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา” (ลูกา 12:40) “เพราะว่าสมัยของโนอาห์เคยเป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้น” (มัทธิว 24:37) และอื่นๆ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาในเนื้อหนังแล้วในฐานะบุตรมนุษย์ ทรงดำเนินท่ามกลางพวกเราอย่างเงียบๆ ด้วยการนั้นจึงทำให้คำเผยพระวจนะเกี่ยวกับ “การเสด็จมาของบุตรมนุษย์” ลุล่วง

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“พวกท่านจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วย เพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา” (ลูกา 12:40)

“เพราะว่าสมัยของโนอาห์เคยเป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้น” (มัทธิว 24:37)

“เพราะว่าบุตรมนุษย์ ในวันของพระองค์นั้นจะเหมือนอย่างฟ้าแลบ เมื่อแลบออกจากฟ้าข้างหนึ่ง ก็ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่ง แต่ก่อนหน้านั้นจำเป็นที่บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายอย่าง และคนในยุคนี้จะไม่ยอมรับท่าน” (ลูกา 17:24-25)

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20)

02เหตุใดพระเจ้าจึงจะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งในยุคสุดท้ายเพื่อทรงปรากฏและทรงพระราชกิจ?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“พระคริสต์ก็ฉันนั้น คือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอ เพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนจำนวนมากไว้ แล้วพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สอง ไม่ใช่เพื่อกำจัดบาป แต่เพื่อนำความรอดมาให้บรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ” (ฮีบรู 9:28)

“เพราะถึงเวลาแล้ว ที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า” (1 เปโตร 4:17)

“เพราะพระองค์ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้แล้ว ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรมโดยบุคคลที่พระองค์ทรงกำหนดไว้” (กิจการ 17:31)

“เพราะว่าพระบิดาไม่ทรงพิพากษาใคร แต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตร” (ยอห์น 5:22)

“และทรงให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะทำการพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์” (ยอห์น 5:27)

03สิ่งใดคือผลสืบเนื่องของการไม่ยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงกลับมาในเนื้อหนัง?

พระเจ้าได้ทรงกลับมาในเนื้อหนังในฐานะบุตรมนุษย์เพื่อทรงปรากฏและทรงพระราชกิจของพระองค์ในยุคสุดท้าย และพระองค์ทรงกระทำการนี้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เพื่อประโยชน์ของการช่วยมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามให้รอดจากบาปเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อที่ผู้คนอาจจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และได้รับความรอดอันครบถ้วนของพระเจ้า หลังจากที่พระราชกิจแห่งความรอดของพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ได้มาถึงบทอวสานแล้ว พระองค์จะทรงกระหน่ำมหาวิบัติทั้งหลายลงมาและจะทรงเริ่มให้บำเหน็จรางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว หลังจากนั้น พระองค์จะเสด็จลงมาบนเมฆและจะทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อกลุ่มชนทั้งหมดอย่างเปิดเผย จากนั้นพระเจ้าจะทรงนำทางบรรดาผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และได้รับการช่วยให้รอดอย่างครบถ้วนเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระองค์ ในขณะที่พวกที่ได้ปฏิเสธและต้านทานการจุติเป็นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้าจะถูกกวาดไปในมหาวิบัติทั้งหลาย และพวกเขาจะร่ำไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า ‘เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด’ หญิงพรหมจารีทั้งหมดนั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตน บรรดาคนโง่ก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่า ‘ขอแบ่งน้ำมันของพวกท่านบ้าง เพราะตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้ว’ พวกที่มีปัญญาจึงตอบว่า ‘น่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและพวกท่าน จงไปหาคนขาย แล้วซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่า’ ระหว่างที่เขาทั้งหลายออกไปซื้อ เจ้าบ่าวก็มาถึง พวกที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในงานสมรส แล้วประตูก็ปิด ภายหลังหญิงพรหมจารีอีกห้าคนก็มาร้องว่า ‘ท่านเจ้าคะ ขอเปิดให้เราด้วย’ แต่ท่านตอบว่า ‘เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า เราไม่รู้จักท่าน’” (มัทธิว 25:6-12)

“นี่แน่ะ พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ และนัยน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์ และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะคร่ำครวญเพราะพระองค์ จะเป็นไปอย่างนั้น อาเมน” (วิวรณ์ 1:7)

“แต่พวกที่ขี้ขลาด พวกที่ไม่เชื่อ พวกที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียน พวกฆาตกร พวกล่วงประเวณี พวกใช้เวทมนตร์ พวกบูชารูปเคารพ และทุกคนที่โกหกนั้น มรดกของพวกเขาอยู่ในบึงที่ไฟและกำมะถันกำลังลุกไหม้อยู่ ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง” (วิวรณ์ 21:8)

เราอยู่ห่างไปแค่คลิกเดียวเท่านั้น

หากคุณมีความยากลำบากหรือคำถามใดๆ ในความเชื่อของคุณ โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาในเนื้อหนังเพื่อทรงปรากฏและทรงพระราชกิจนานมาแล้ว

เว็บไซต์ทางการ