01ความผิดพลาดที่ง่ายที่สุดที่จะทำได้ในขณะที่เจาะลึกถึงหนทางที่แท้จริง

เจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดซาตานจึงสามารถหลอกเอวาและทำให้เธอสูญเสียพระพรของพระเจ้าได้? เจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดคนยิวธรรมดาจึงเห็นด้วยกับพวกฟาริสีในการต้านทานองค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้จึงสูญเสียความรอดของพระเจ้า? หลักๆ เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้า แต่ฟังเพียงแค่ข่าวลือและการโกหกทั้งหลายของซาตานแทน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมานานแล้ว กล่าวคือ พระองค์ทรงแสดงความจริงและทรงปฏิบัติพระราชกิจแห่งการพิพากษาโดยเริ่มต้นกับพระนิเวศของพระเจ้า และผู้คนมากมายกำลังทำความผิดพลาดเดียวกับที่เอวาและคนยิวธรรมดาเคยทำ พวกเขาเชื่อวิธีคิดที่ผิดและคำพูดโกหกของบรรดาศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสในโลกศาสนาอย่างหูหนวกตาบอด ซึ่งขัดกับพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า อย่างเช่น “การเทศนาใดๆ ที่กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาในเนื้อหนังนั้นเป็นเท็จ” พวกเขาไม่พยายามที่จะได้ยินสิ่งที่พระวิญญาณตรัสต่อคริสตจักรทั้งหลาย ดังที่ได้รับการทรงแสดงออกโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ผู้คนที่สับสนปนเปและไม่หยั่งรู้เช่นนั้นสามารถต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงกลับมาได้หรือไม่?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“ในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมด ที่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงสร้างนั้น งูฉลาดกว่าหมด มันถามหญิงนั้นว่า ‘จริงหรือ? ที่พระเจ้าตรัสว่า “ห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้” ’ หญิงนั้นจึงตอบงูว่า ‘ผลของต้นไม้ในสวนนี้เรากินได้ เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้น พระเจ้าตรัสว่า “ห้ามพวกเจ้ากินและถูกต้องเลย มิฉะนั้นพวกเจ้าจะตาย” ’ งูจึงพูดกับหญิงนั้นว่า ‘พวกเจ้าจะไม่ตายแน่ เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใด ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้ความดีและความชั่ว’” (ปฐมกาล 3:1-5)

“พวกท่านมาจากพ่อของท่านคือมาร และท่านอยากจะทำตามความปรารถนาของพ่อ มันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของการมุสา” (ยอห์น 8:44)

“คนที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระดำรัสของพระเจ้า พวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟัง” (ยอห์น 8:47)

02บทอวสานของการเชื่อข่าวลือและการโกหกทั้งหลายของซาตานในขณะที่เจาะลึกถึงหนทางที่แท้จริง

สิ่งที่สำคัญยิ่งยวดในการเจาะลึกถึงหนทางที่แท้จริงคือการฟังเพียงพระสุรเสียงของพระเจ้าเท่านั้น และไม่ใส่ใจข่าวลือและการโกหกทั้งหลายของซาตาน นี่้คือหลักการที่สำคัญยิ่งยวดที่สุดในการเจาะลึกถึงหนทางที่แท้จริง และนั่นมีผลกระทบโดยตรงต่อบทอวสานและบั้นปลายสุดท้ายของพวกเรา หากผู้คนฟังเพียงข่าวลือและการโกหกทั้งหลายของรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและบรรดาศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสเท่านั้น และไม่ฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับพวกเขา?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้” (โฮเชยา 4:6)

“แต่คนโง่ตายเพราะขาดสามัญสำนึก” (สุภาษิต 10:21)

03ฟังเพียงพระสุรเสียงของพระเจ้าในขณะที่เจาะลึกถึงหนทางที่แท้จริง

หนังสือวิวรณ์ทำนายว่า “นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20) พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย—ทรงปรากฏต่อมนุษย์โดยผ่านทางถ้อยดำรัสของพระองค์ หญิงพรหมจารีที่มีปัญญาได้ยินพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และรู้ว่าพระวจนะเหล่านั้นคือความจริง คือพระสุรเสียงของพระเจ้า พวกเขาไม่ได้ถูกหลอกลวงโดยข่าวลือและการโกหกใดๆ แม้แต่น้อย และพวกเขาติดตามพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างมั่นคง เช่นนั้นแล้วพวกเขาจึงมีความสามารถที่จะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า เข้าร่วมงานเลี้ยงแห่งพระเมษโปดก และรับความรอดแห่งพระเจ้าในยุคสุดท้ายไว้ได้ เป็นที่ชัดเจนว่าการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเป็นเส้นทางหนึ่งเดียวเท่านั้นสู่การเจาะลึกถึงหนทางที่แท้จริงและการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า ‘เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต’” (ยอห์น 14:6)

“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา” (ยอห์น 10:27)

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20)

“ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย” (วิวรณ์ 2:7)

เราอยู่ห่างไปแค่คลิกเดียวเท่านั้น

หากคุณมีความยากลำบากหรือคำถามใดๆ ในความเชื่อของคุณ โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา

จงฟังเพียงพระสุรเสียงของพระเจ้าเท่านั้นในขณะที่เจาะลึกถึงหนทางที่แท้จริง—เจ้าต้องไม่ฟังข่าวลือและการโกหกทั้งหลายของซาตาน

เว็บไซต์ทางการ