01พระนามใหม่ของพระเจ้าในยุคสุดท้าย—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระนามของพระเจ้าในยุคธรรมบัญญัติคือพระยาห์เวห์ และคือองค์พระเยซูเจ้าในยุคพระคุณ ในหนังสือวิวรณ์ได้เผยวจนะไว้ว่า “คนที่ชนะ เราจะตั้งให้เขาเป็นเสาหลักอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าของเรา และเขาจะไม่ออกไปจากพระวิหารอีกเลย และบนตัวเขา เราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเรา และชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา คือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราด้วย” (วิวรณ์ 3:12) นี่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเสด็จมาในยุคสุดท้ายพร้อมกับพระนามใหม่ การนี้น่าพิศวงงุนงงสำหรับผู้คนมากมายว่า เหตุใดพระนามของพระเจ้าจึงจะเปลี่ยนแปลง? พระนามใหม่ของพระเจ้าคืออะไร?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“คนที่ชนะ เราจะตั้งให้เขาเป็นเสาหลักอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าของเรา และเขาจะไม่ออกไปจากพระวิหารอีกเลย และบนตัวเขา เราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเรา และชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา คือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราด้วย” (วิวรณ์ 3:12)

“พระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ ผู้ที่จะเสด็จมา และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ตรัสว่า เราเป็นอัลฟาและโอเมกา” (วิวรณ์ 1:8)

“แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนอย่างเสียงมหาชน เหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลาย และเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องกึกก้องว่า ‘ฮาเลลูยา เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่ คือพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด’” (วิวรณ์ 19:6)

02อะไรคือสัมพันธภาพระหว่างพระนามของพระเจ้ากับพระราชกิจของพระเจ้า? อะไรคือนัยสำคัญของพระนามที่พระเจ้าทรงใช้ในแต่ละยุค?

เดิมทีนั้น พระเจ้ามิได้มีพระนามเลย พระองค์ได้ทรงเริ่มใช้พระนามที่ต่างกันในยุคที่ต่างกันก็เพื่อประโยชน์ของพระราชกิจของพระองค์ที่จะทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอดเท่านั้นเอง พระนามของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเมื่อพระราชกิจของพระองค์แปรผันไป พระเจ้ามิทรงเกาะติดอยู่กับพระนามเดิม—เมื่อพระราชกิจของพระองค์เปลี่ยนแปลง พระนามของพระองค์ก็เปลี่ยนแปลงควบคู่กันไป แต่ละพระนามของพระองค์เป็นตัวแทนของยุคหนึ่ง และพระนามเหล่านั้นยังเป็นตัวแทนของพระราชกิจของพระองค์และพระอุปนิสัยที่พระองค์ทรงแสดงในยุคเฉพาะนั้นอีกด้วย แต่ละพระนามมีนัยสำคัญเป็นของตัวเองด้วยเช่นกัน ดังนั้น อะไรหรือคือนัยสำคัญเบื้องหลังแต่ละพระนามที่พระเจ้าทรงใช้สำหรับแต่ละยุค?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง

“พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีกว่า ‘เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน” นี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์ เป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์’” (อพยพ 3:15)

“เรา เราเองคือยาห์เวห์ และนอกจากเรา ไม่มีพระผู้ช่วยให้รอด” (อิสยาห์ 43:11)

“ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่า ‘โยเซฟบุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ เธอจะให้พระกำเนิดบุตรชาย แล้วจงเรียกนามท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา’” (มัทธิว 1:20–21)

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)

“พระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ ผู้ที่จะเสด็จมา และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ตรัสว่า เราเป็นอัลฟาและโอเมกา” (วิวรณ์ 1:8)

“และผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์ของตนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ก็ทรุดตัวซบหน้าลงนมัสการพระเจ้า และทูลว่า ‘ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ที่ทรงเป็นอยู่และผู้ที่ทรงเคยเป็นอยู่ พวกข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงถือครองฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้ว และทรงเริ่มครอบครอง’” (วิวรณ์ 11:16–17)

03สิ่งใดหรือที่เป็นลักษณะธรรมชาติของการไม่ยอมรับพระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์? ผลสืบเนื่องจะเป็นสิ่งใดหรือ?

เมื่อคราที่องค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาทรงพระราชกิจแห่งการไถ่ในยุคพระคุณนั้น พวกฟารีสีเกาะติดกับพระนามของพระยาห์เวห์ โดยปฏิเสธที่จะยอมรับพระนามขององค์พระเยซูเจ้า และต้านทานและกล่าวโทษพระองค์ ในที่สุด พวกนั้นรวมหัวกับรัฐบาลโรมันเพื่อที่จะตอกตรึงองค์พระเยซูเจ้าไปบนกางเขน จึงเป็นที่มาของการก่ออาชญากรรมอันชั่วช้า และการทนทุกข์กับการลงโทษและการประณามสาปแช่งของพระเจ้า ขณะนี้ในยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กำลังทรงแสดงความจริงบนรากฐานของพระราชกิจแห่งการไถ่ขององค์พระเยซูเจ้า อันเป็นการทำช่วงระยะของพระราชกิจการพิพากษาเพื่อที่จะชำระมวลมนุษย์ให้สะอาดและช่วยให้รอดเป็นครั้งสุดท้าย บรรดาผู้ที่ระลึกได้ว่าพระวจนะที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงนั้นเป็นความจริง ว่าพระวจนะเหล่านั้นเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า และผู้ที่ยอมรับพระนามใหม่ของพระเจ้าและคอยตามให้ทันพระราชกิจใหม่ของพระเจ้านั้นจะได้รับการชำระให้สะอาดและได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า อย่างไรก็ตาม แน่ใจได้เลยว่า พวกที่แค่เกาะติดกับพระนามขององค์พระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะยอมรับพระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และผู้ที่ต้านทานและกล่าวโทษพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะร่วงลงสู่ความมืดมิดท่ามกลางการร่ำไห้และการขบเขี้ยวเคี้ยวฟันอย่างหนัก

เราอยู่ห่างไปแค่คลิกเดียวเท่านั้น

หากคุณมีความยากลำบากหรือคำถามใดๆ ในความเชื่อของคุณ โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา

ความล้ำลึกแห่งพระนามทั้งหลายของพระเจ้าได้รับการเปิดเผย

เว็บไซต์ทางการ