พระเจ้าได้เสด็จมาแล้วพระองค์ทรงเป็นองค์กษัตริย์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ได้ทรงแสดงความจริงอันหลากหลาย ได้ทรงไม่ปิดบังความจริงและความล้ำลึกทุกอย่างในพระคัมภีร์ และได้ทรงเปิดเผยแก่มวลมนุษย์ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของพระราชกิจสามช่วงระยะของพระเจ้า ความล้ำลึกแห่งการทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระองค์ ความล้ำลึกของพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้าย และอื่นๆ การนี้ให้คำพยานว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา และว่าพระองค์ทรงเป็นการปรากฏของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

หนังสือข่าวประเสริฐ

ดาวน์โหลด

ติดต่อเราผ่าน Messenger