MV เพลงคริสเตียน | "พวกเราได้ถูกรับขึ้นไปอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์แล้ว"

MV เพลงคริสเตียน | "พวกเราได้ถูกรับขึ้นไปอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์แล้ว"

1344 |วันที่ 26 เดือน 01 ปี 2021

พวกเราได้ถูกรับขึ้นไปอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์แล้ว

ซึ่งก็เป็นไปเนื่องจากพระคุณและความปรานีของพระเจ้าทั้งสิ้น

ความรักแด่พระเจ้าเกิดขึ้นในหัวใจของเหล่าธรรมมิกชนจำนวนนับหมื่นแสน

ผู้ไม่หวั่นไหวในการเดินทางไกลทางจิตวิญญาณของตน

พวกเขายึดแน่นอยู่กับการเชื่อของตนว่า พระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเศียรแห่งจักรวาลผู้ทรงบัญชาทุกสรรพสิ่ง

การนี้ได้รับการยืนยันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ มันคงมั่นไม่ขยับเคลื่อนพอกันกับขุนเขา!

และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง!

โอ้ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! วันนี้พระองค์นั่นเองคือผู้ซึ่งได้ทรงเปิดดวงตาฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเรา

อันเป็นการเปิดโอกาสให้คนตาบอดมองเห็น ให้คนง่อยเดินได้ และให้คนเป็นโรคเรื้อนรักษาหายได้

พระองค์นั่นเองคือผู้ซึ่งได้ทรงเปิดช่องหน้าต่างสู่สวรรค์

เปิดโอกาสให้พวกเราได้ล่วงรู้ความล้ำลึกของอาณาจักรฝ่ายจิตวิญญาณ

การได้รับการแทรกซึมโดยพระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์

และได้รับการช่วยให้รอดจากสภาวะความเป็นมนุษย์ของพวกเราซึ่งได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม—

เช่นนั้นคือพระราชกิจอันยิ่งใหญ่อย่างมิอาจประมาณได้ของพระองค์

และคือความปรานีอันยิ่งใหญ่อย่างมิอาจประมาณได้ของพระองค์

พวกเราคือเหล่าพยานของพระองค์!

นานแล้วที่พระองค์ได้ทรงซ่อนเร้นอยู่อย่างถ่อมพระทัยและเงียบกริบ

พระองค์ได้ทรงก้าวผ่านการคืนพระชนม์จากความตาย ความทุกข์แห่งการตรึงกางเขน

ความชื่นบานยินดีกับความโศกเศร้าทั้งหลายของชีวิตมนุษย์

และการข่มเหงกับความทุกข์ยาก

พระองค์ทรงได้รับประสบการณ์ และลิ้มรสชาติความเจ็บปวดของพิภพมนุษย์

และพระองค์ได้ทรงถูกทอดทิ้งโดยยุคนั้น

พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์คือพระเจ้าพระองค์เอง

พระองค์ได้ทรงช่วยพวกเราให้รอดจากกองมูล

ทรงค้ำจุนพวกเราด้วยพระหัตถ์ข้างขวาของพระองค์

และทรงให้พระคุณของพระองค์แก่พวกเราอย่างไม่อั้นเพื่อประโยชน์แห่งน้ำพระทัยของพระเจ้า

พระองค์ได้ทรงหลอมรวมพระชนม์ชีพของพระองค์เข้ามาเป็นพวกเราโดยทุ่มเทความเจ็บปวดทั้งหมดที่มี

ราคาที่พระองค์ได้ทรงจ่ายด้วยพระโลหิต

พระเสโท และน้ำพระเนตรของพระองค์นั้นได้ตกผลึกไปบนเหล่าวิสุทธิชน

พวกเราคือผลผลิตของความพยายามอันอุตสาหะของพระองค์

พวกเราคือราคาที่พระองค์ได้ทรงจ่ายไป

โอ้ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! เพราะความรักมั่นคงกับความปรานีของพระองค์

ความชอบธรรมกับพระบารมีของพระองค์ ความบริสุทธิ์และความถ่อมพระทัยของพระองค์นั่นเองที่

ผู้คนทั้งมวลจะกราบไหว้เฉพาะพระพักตร์พระองค์

และนมัสการพระองค์จนชั่วนิรันดร

วันนี้ พระองค์ได้ทรงทำให้คริสตจักรทั้งมวลครบบริบูรณ์—

คริสตจักรแห่งฟีลาเดลเฟีย—

และเช่นนั้นจึงเป็นการทำให้แผนการบริหารจัดการ 6,000 ปีของพระองค์ลุล่วงไป

เหล่าธรรมิกชนสามารถนบนอบตนเองเฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้อย่างถ่อมใจ

ได้รับการเชื่อมโยงในจิตวิญญาณ และกำลังติดตามไปด้วยความรัก

ร่วมกันไปยังแหล่งกำเนิดแห่งน้ำพุ

น้ำแห่งชีวิตซึ่งมีชีวิตนั้นดำเนินไปโดยไม่หยุดยั้ง

ทำการซักล้างและชำระล้างโคลนตมและน้ำโสโครกทั้งหมดในคริสตจักรออกไป

และชำระพระวิหารของพระองค์ให้บริสุทธิ์อีกครั้ง

พวกเราปล่อยให้พระเจ้าทรงครองราชย์สูงสุดในจิตวิญญาณของพวกเรา

เดินไปกับพระองค์ และดังนั้นจึงได้รับอุตรภาพ

อันเป็นการเอาชนะโลก และจิตวิญญาณของพวกเราก็ย่อมโบยบินอย่างเป็นอิสระ และบรรลุการปลดปล่อย

นี่คือบทอวสานเมื่อพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงกลายเป็นองค์กษัตริย์

จงร่วมมือกับพระเจ้าอย่างแข็งขัน ประสานงานในการปรนนิบัติและกลายเป็นหนึ่งเดียว

ทำให้เจตนารมณ์ทั้งหลายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ลุล่วงไป

เร่งรุดที่จะกลายเป็นกายจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์

เหยียบย่ำซาตาน และทำให้ชะตากรรมซาตานมาถึงบทอวสาน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก