เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์”เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์” เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร”เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร” “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า“พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา | “สรรเสริญชีวิตใหม่” | เพลงคริสเตียนภาษาอังกฤษ (MV)ฮาเลลูยา | “สรรเสริญชีวิตใหม่” | เพลงคริสเตียนภาษาอังกฤษ (MV) “ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน“ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน "จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ"จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ มิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยวมิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยว “ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน“ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน "ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร"ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร เพลงสรรเสริญพระเจ้า |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า"เพลงสรรเสริญพระเจ้า |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า" เพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยวเพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยว เพลงสรรเสริญพระเจ้าภาษาอังกฤษ 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV)เพลงสรรเสริญพระเจ้าภาษาอังกฤษ 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV) ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษ "ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" (เพลงเกาหลี + ซับไทย)"ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" (เพลงเกาหลี + ซับไทย)

“ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน

ซีรีส์มิวสิกวีดีโอ   2045  

บทนำ

“ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน

จากความจริงทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงแสดง ข้าพระองค์ได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าคือความรัก

ผู้ทรงเป็นที่รักผู้งดงามของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปรารถนายิ่งนักที่จะได้ใช้ชีวิตกับพระองค์

ข้าพระองค์ต้องการเสมอที่จะไม่ให้มีระยะห่างระหว่างเรา

และข้าพระองค์ต้องการพึ่งพาใกล้ชิดพระองค์

ข้าพระองค์ต้องการที่จะเอาใจใส่ต่อน้ำพระทัยของพระองค์เสมอ

และได้เป็นหัวใจดวงเดียวกันและแนบแน่นกับพระองค์

ตั้งแต่ที่ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ครั้งแรก

ข้าพระองค์ไม่สามารถลืมพระองค์ไปชั่วชีวิตนี้ได้

พระสุรเสียงของพระองค์ฟังเสนาะหู และพระวจนะของพระองค์เปี่ยมบารมีและฤทธานุภาพ

พระวจนะทุกถ้อยคำที่พระองค์ตรัสเป็นความจริง และคือสิ่งที่ข้าพระองค์จำเป็นในชีวิตของข้าพระองค์

พระวจนะของพระองค์ชักนำหัวใจของข้าพระองค์ให้เข้ามาใกล้

ข้าพระองค์ยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อติดตามพระองค์

ข้าพระองค์เข้าใจว่าพระวจนะของพระองค์คือความจริง

ข้าพระองค์เห็นว่าพระอุปนิสัยของพระองค์ทรงเกียรติยิ่งนัก

ความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์ปรากฏขึ้นเป็นความชื่นชม

ความชอบธรรมของพระองค์สมควรได้รับคำสรรเสริญ

ข้าพระองค์เต็มไปด้วยอุปนิสัยอันเสื่อมทราม

ข้าพระองค์ต้องการรักพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่สามารถควบคุมตัวข้าพระองค์เองได้

จากการก้าวผ่านการพิพากษา การทดสอบ และกระบวนการถลุง

ข้าพระองค์เข้าใจถึงเจตนารมณ์อันทรงพระเมตตาของพระองค์

เมื่อข้าพระองค์ทนทุกข์ พระวจนะของพระองค์ชูใจข้าพระองค์

เมื่อข้าพระองค์ล้มเหลวและสะดุด พระองค์ทรงช่วยพยุงข้าพระองค์ขึ้นมา

พระองค์ทรงไม่เคยทอดทิ้งข้าพระองค์เลย

พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่และคุ้มครองปกป้องข้าพระองค์อย่างเงียบ ๆ เสมอ

สิ่งเดียวที่พระองค์ตรัสและทรงปฏิบัติคือทรงรัก

ทั้งหมดเป็นไปเพื่อชำระข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์และช่วยข้าพระองค์ให้รอด

ข้าพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ของข้าพระองค์ และอาบตัวอยู่ในความรักของพระองค์

ข้าพระองค์เสาะแสวงที่จะรักพระองค โดยจะไม่มีวันลังเลอีกเลย

ความรักของพระองค์ลึกซึ้งมากเกินกว่าที่ผู้ใดจะหยั่งลึกได้

พระองค์ทรงควรค่าต่อความรักของมนุษย์มากยิ่งนัก

ข้าพระองค์ติดตามอยู่ข้างหลังพระองค์อย่างใกล้ชิดมาก

ข้าพระองค์ต้องการเพียงที่จะได้เป็นพยานถึงความรักของพระองค์เท่านั้น

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น