พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

— พระวจนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงคริสตจักรทั้งหลาย

  • 1
  • 2
  • 3

ภาคที่สาม

พระดำรัสของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—หนทางสู่การรู้จักพระเจ้า

  • 1
  • 2
  • 3