พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

พระวจนะของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินไปในคริสตจักรต่าง ๆ 5

(17 ตุลาคม ค.ศ. 2013- 18 สิงหาคม ค.ศ. 2014)

1การรู้จักพระเจ้าคือเส้นทางสู่การยำเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชั่ว
2วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและบรรดาผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์ผล
3พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1
4พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2
5พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3
6พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 1
7พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 2
8พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 3
9พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 4
10พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 5
11พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 6
12พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 7
13พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 8
14พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 9
15พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 10

ภาคผนวก: มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

คำแถลงท้ายเล่ม