พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

พระวจนะของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินไปในคริสตจักรต่าง ๆ 5

(17 ตุลาคม ค.ศ. 2013- 18 สิงหาคม ค.ศ. 2014)

มองดูการปรากฏพระองค์ของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์