พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

พระวจนะของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินไปในคริสตจักรต่าง ๆ 4

(ค.ศ. 1996- 1997, ค.ศ. 2003- 2005)