พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

พระวจนะของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินไปในคริสตจักรต่าง ๆ 3

(กรกฎาคม ค.ศ. 1993- ธันวาคม ค.ศ. 1993)