พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

พระวจนะของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินไปในคริสตจักรต่าง ๆ 2

(พฤศจิกายน ค.ศ. 1992- มิถุนายน ค.ศ. 1993)