พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ภาคที่สอง

พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล

(20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992- 1 มิถุนายน ค.ศ. 1992)

บทนำ