ประกาศกฤษฎีกาบริหารสิบประการซึ่งจะต้องได้รับการเชื่อฟังโดยประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในยุคอาณาจักร

1. มนุษย์ไม่ควรสรรเสริญตัวเอง และไม่ควรยกย่องตัวเอง เขาควรนมัสการและยกย่องพระเจ้า

2. ทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระเจ้าและไม่ทำอะไรเลยที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของพระราชกิจของพระเจ้า ปกป้องพระนามของพระเจ้า คำพยานของพระเจ้า และพระราชกิจของพระเจ้า

3. เงินทอง วัตถุสิ่งของที่จับต้องได้ และทรัพย์สมบัติทั้งหมดในครอบครัวของพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาซึ่งมนุษย์ควรเป็นผู้ถวาย ไม่มีใครนอกจากปุโรหิตและพระเจ้าที่อาจชื่นชมเครื่องบูชาเหล่านี้ ด้วยเหตุที่เครื่องบูชาของมนุษย์นั้นมีไว้เพื่อความชื่นชมของพระเจ้า พระเจ้าทรงเพียงแบ่งปันเครื่องบูชาเหล่านี้กับปุโรหิต ไม่มีใครอื่นอีกที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์หรือมีสิทธิที่จะชื่นชมส่วนใด ๆ ของเครื่องบูชาเหล่านี้ เครื่องบูชาของมนุษย์ (รวมถึงเงินทองและสิ่งของต่าง ๆ ที่จับต้องได้ซึ่งสามารถชื่นชมได้) ทั้งหมดถูกถวายแด่พระเจ้า ไม่ใช่ให้แก่มนุษย์ และดังนั้นสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้จึงไม่ควรได้รับการชื่นชมโดยมนุษย์ หากมนุษย์มุ่งหมายที่จะชื่นชมสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ เช่นนั้นเขาก็ย่อมจะกำลังลักขโมยเครื่องบูชา ใครก็ตามที่ทำสิ่งนี้ก็เป็นยูดาสคนหนึ่งนั่นเอง ด้วยเหตุที่ นอกเหนือไปจากการเป็นคนทรยศแล้ว ยูดาสยังได้ช่วยตัวเองขโมยสิ่งที่ถูกใส่ไว้ในถุงเงินเช่นกัน

4. มนุษย์มีอุปนิสัยอันเสื่อมทรามและยิ่งไปกว่านั้นยังถูกอารมณ์ครอบงำ เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้คนสองคนซึ่งเป็นเพศตรงกันข้ามทำงานร่วมกันโดยไม่มีผู้อื่นอยู่ด้วยเมื่อรับใช้พระเจ้า ใครก็ตามที่ถูกพบว่าทำเช่นนั้นจะถูกขับไล่ โดยไม่มีข้อยกเว้น

5. จงอย่าทำการตัดสินพระเจ้าและจงอย่าหารือเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอย่างเรื่อยเปื่อย จงทำอย่างที่มนุษย์ควรจะทำ และจงพูดอย่างที่มนุษย์ควรจะพูด และจงอย่าล้ำเส้นขีดจำกัดต่าง ๆ หรือล่วงละเมิดขอบเขตต่าง ๆ จงระวังลิ้นของเจ้าเองและใส่ใจที่ซึ่งเจ้าย่างก้าว เพื่อหลีกเลี่ยงการทำอะไรก็ตามซึ่งทำให้พระอุปนิสัยของพระเจ้าขุ่นเคือง

6. จงทำสิ่งซึ่งมนุษย์ควรจะทำ และจงดำเนินการพันธะของเจ้า และจงทำหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าให้ลุล่วง และจงยึดมั่นในหน้าที่ของเจ้า เนื่องจากเจ้าเชื่อในพระเจ้า เจ้าจึงควรทำส่วนร่วมของเจ้าในพระราชกิจของพระเจ้า หากเจ้าไม่ทำ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมไม่เหมาะที่จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า และไม่เหมาะที่จะมีชีวิตอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า

7. ในงานและเรื่องราวต่าง ๆ ของคริสตจักร นอกเหนือไปจากการเชื่อฟังพระเจ้า จงปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ ของมนุษย์ผู้ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้งานในทุกสิ่ง แม้แต่การละเมิดเพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถยอมรับได้ จงเด็ดขาดในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และจงอย่าวิเคราะห์ว่าถูกหรือผิด สิ่งที่ถูกหรือผิดไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้า เจ้าเองจะต้องใส่ใจกับการเชื่อฟังโดยสิ้นเชิงเท่านั้น

8. ผู้คนที่เชื่อในพระเจ้าควรเชื่อฟังพระเจ้าและนมัสการพระองค์ จงอย่ายกย่องหรือเคารพนับถือบุคคลใด ๆ จงอย่าวางพระเจ้าเป็นลำดับแรก ผู้คนที่เจ้าเคารพนับถือเป็นลำดับที่สอง และตัวเจ้าเองเป็นลำดับที่สาม ไม่มีบุคคลใดที่ควรมีความสำคัญในใจเจ้า และเจ้าไม่ควรพิจารณาผู้คน — โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่เจ้าเคารพ — ให้มีความเท่าเทียมพระเจ้าหรือเทียบเท่าพระองค์ นี่เป็นเรื่องสุดที่จะทนได้ต่อพระเจ้า

9. จงเพ่งบรรดาความคิดของเจ้าไปยังงานของคริสตจักร จงวางความคาดหวังต่าง ๆ ของเนื้อหนังของเจ้าเองไว้ก่อน จงเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในครอบครัว จงอุทิศตัวเจ้าเองต่อพระราชกิจของพระเจ้าโดยสุดหัวใจ และจงวางพระราชกิจของพระเจ้าเป็นลำดับแรกและชีวิตประจำวันของเจ้าเองเป็นลำดับที่สอง นี่คือความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรมของวิสุทธิชนคนหนึ่ง

10. ญาติผู้ที่ไม่มีความเชื่อ (ลูกหลานของเจ้า สามีหรือภรรยาของเจ้า บรรดาพี่น้องหญิงของเจ้าหรือบิดามารดาของเจ้า เป็นต้น) ไม่ควรถูกบังคับให้เข้าสู่คริสตจักร ครอบครัวของพระเจ้าไม่ขาดแคลนสมาชิก และไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องชดเชยจำนวนสมาชิกของครอบครัวของพระเจ้าด้วยผู้คนที่ไม่มีประโยชน์ ทุกคนที่ไม่ยินดีเชื่อต้องไม่ถูกนำทางเข้าสู่คริสตจักร ประกาศกฤษฎีกานี้ถูกชี้ตรงไปที่ผู้คนทั้งหมด พวกเจ้าควรตรวจสอบ จับตาดู และเตือนความจำกันและกันถึงเรื่องนี้ ไม่มีใครที่อาจละเมิดมันได้ แม้คราที่ญาติผู้ที่ไม่มีความเชื่อเข้าสู่คริสตจักรอย่างไม่เต็มใจ พวกเขาต้องไม่ได้รับแจกหนังสือต่าง ๆ และไม่ได้ถูกตั้งชื่อใหม่ ผู้คนเช่นนั้นไม่ได้อยู่ในครอบครัวของพระเจ้า และการเข้าสู่คริสตจักรของพวกเขาต้องถูกยับยั้งด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามที่จำเป็น หากความยากลำบากถูกนำมาสู่คริสตจักรเนื่องมาจากการบุกรุกของพวกมาร เช่นนั้นแล้วตัวเจ้าเองก็ย่อมจะถูกขับไล่ออกไปหรือข้อจำกัดต่าง ๆ ก็จะถูกกำหนดให้ใช้กับเจ้า สรุปสั้น ๆ ทุกคนมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้ แต่เจ้าก็ไม่ควรสิ้นคิด และไม่ควรใช้มันเพื่อชำระความแค้นส่วนตัว

ก่อนหน้า: วิธีรู้จักพระเจ้าบนแผ่นดินโลก

ถัดไป: ประกาศกฤษฎีกาบริหารสิบประการซึ่งจะต้องได้รับการเชื่อฟังโดยประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในยุคอาณาจักร

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทสนทนารวบรัดเกี่ยวกับ “อาณาจักรพันปีได้มาถึงแล้ว”

พวกเจ้าคิดว่าอย่างไรเกี่ยวกับภาพนิมิตของยุคอาณาจักรพันปี บางคนคิดไปมากมายเกี่ยวกับมัน และพวกเขากล่าวว่า: “อาณาจักรพันปีจะคงอยู่บนโลกไปพันปี...

มนุษย์ที่เสื่อมทรามไม่สามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าได้

มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปกคลุมของอิทธิพลแห่งความมืดมิดเสมอมา ถูกพันธนาการด้วยอิทธิพลของซาตาน ไม่สามารถหลบหนีไปได้...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้