หนังสือม้วนนั้นได้เปิดออกแล้วโดยพระเมษโปดก

— พระวจนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงคริสตจักรทั้งหลาย

  • 1
  • 2
  • 3

ภาคที่สอง

พระวจนะของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินไปในคริสตจักรต่าง ๆ

(บทตอนที่เลือกสรร)

  • 1
  • 2
  • 3