การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า

— พระวจนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงคริสตจักรทั้งหลาย

  • 1
  • 2
  • 3

คำนำ

ภาคที่หนึ่ง

พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล

(บทตอนที่เลือกสรร)

  • 1
  • 2
  • 3