พระวจนะอมตะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ว่าด้วยพระกิตติคุณของอาณาจักร

(ข้อที่คัดสรร)

ภาคที่หนึ่ง

ข้อที่คัดสรรของพระวจนะอมตะของพระเจ้าว่าด้วยพระกิตติคุณของอาณาจักร