ความรอดของพระเจ้า: คริสตชนคนหนึ่งค้นหาเส้นทางที่จะปลดทิ้งบาป

โดย Sara, สหรัฐอเมริกา สารบัญ การที่ฉันไม่มีขีดความสามารถที่จะปลดทิ้งบาปเป็นเหตุให้ฉันเศร้าหมองมาก องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปฏิบัติพ…

พระเจ้าทรงมีเพศซึ่งเฉพาะเจาะจงหรือไม่? ข้าพเจ้าค้นพบการตีความใหม่ประการหนึ่ง (ภาคที่ 2)

โดย เป่าเอิน บราซิล ความล้ำลึกของ “พระบิดา และพระบุตร” ได้รับการเปิดเผยแล้วในที่สุด แม้ว่า ข้าพเจ้าได้มาเข้าใจความจริงนี้แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังคงไม่ช…

พระเจ้าทรงมีเพศซึ่งเฉพาะเจาะจงหรือไม่? ข้าพเจ้าค้นพบการตีความใหม่ประการหนึ่ง (ภาคที่ 1)

โดย เป่าเอิน บราซิล บันทึกของบรรณาธิการ: เมื่อมาถึงคำถามที่ว่า “พระเจ้าทรงมีเพศที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่?” ข้าพเจ้าเชื่อว่า คริสตชนจำนวนมากจะพูดว่า “ในพ…

ติดตามย่างพระบาทแห่งพระเมษโปดก

โดย Li Zhong, ประเทศจีน “เนื่องจากมนุษย์เชื่อในพระเจ้า เขาจึงต้องติดตามย่างพระบาทของพระเจ้าอย่างใกล้ชิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เขาควร ‘ติดตามพระเมษโปด…

จงสดับพระสุรเสียงของพระเจ้า และต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า

โดย Muguang, เกาหลีใต้ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “ผู้คนมากมายอาจไม่ใส่ใจในสิ่งที่เราพูด แต่เรายังต้องการบอกทุกคนที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมิกชนผู้ติ…

ฉันกลับคืนสู่องค์พระผู้เป็นเจ้า

โดย Li Lan, เกาหลีใต้ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “พระคริสต์ของยุคสุดท้ายทรงนำมาซึ่งชีวิต และทรงนำมาซึ่งหนทางแห่งความจริงที่ยืนนานและสถาพร ความจ…

ฉันพบเส้นทางสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์แล้ว

โดย Mengai, ไต้หวัน พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “เมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกมนุษย์ พระองค์ได้ทรงนำมาซึ่งยุคพระคุณและสิ้นสุดยุคธรรมบัญญัติ ในระหว่าง…

ความลึกลับแห่งพระนามของพระเจ้า

โดย Zhencheng, สหรัฐอเมริกา “แม้ว่าพระยาห์เวห์ พระเยซู และพระเมสสิยาห์ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแทนวิญญาณของพระเจ้าทั้งสิ้น ชื่อเหล่านี้ก็แค่แสดงถึงยุคที่แ…

หนทางสู่การชำระให้บริสุทธิ์

โดย Allie, สหรัฐอเมริกา ฉันเคยบัพติศมาในนามขององค์พระเยซูเจ้าในปี 1990 และพอปี 1998 ฉันก็ได้เป็นผู้ร่วมงานของคริสตจักร เพราะพระราชกิจและแนวทางของพร…

ตอนนี้ฉันรู้พระนามใหม่ของพระเจ้าแล้ว

โดย Zhao Xin ฉันเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้เข้าร่วมการชุมนุมกับพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็ก พอจบมัธยมปลายฉันเลยไปเข้าวิทยาลัยคริสเตียนค่ะ ระหว่างคาบเรี…

รอดพ้นจากวังวนข่าวลือ

โดย William, สหรัฐอเมริกา เดือนตุลาคม ปี 2016 ผมได้มาที่รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และหลังจากนั้นก็ได้รับบัพติศมาในพระนามแห่งองค์พระเยซูเจ้าที่คริส…

การรู้สึกตัวตื่นของทาสเงินตราคนหนึ่ง

โดย Xingwu, ประเทศจีน พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “ผู้คนใช้ชีวิตหมดไปกับการไล่ล่าเงินทองและชื่อเสียง พวกเขากอดรัดขอนไม้ลอยน้ำเหล่านี้ไว้แนบอก…

ใครคือพวกฟาริสีของยุคปัจจุบัน

โดย Jingmo, มาเลเซีย ตลอด 22 ปีที่ฉันเป็นคริสเตียนมา หน้าที่รับผิดชอบหลักของฉันคือการเงินของคริสตจักรและโรงเรียนวันอาทิตย์ ในเดือนพฤษภาคม ปี 20…

ฉันได้พบเส้นทางแห่งการสะอาดจากบาปแล้ว

โดย Weixiao, เกาหลีใต้ “การช่วยคนให้รอดพ้นจากซาตานโดยสมบูรณ์ พระเยซูไม่เพียงต้องเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและแบกรับบาปต่างๆ นานา แต่ยังพึงให้พระเจ้า…

การเผยแผ่ข่าวประเสริฐแก่บิดาของฉัน

โดย Mikha, อินเดีย ผมมาเป็นผู้ที่เชื่อตั้งแต่เด็ก และตกลงใจว่าจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าไปตลอดชีวิต สุดท้าย ผมได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยสอนศาสนาอย…

พระนามของพระเจ้าคือความลึกลับแท้จริง

โดย Jack, แคนาดา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “ในแต่ละยุค พระเจ้าทรงพระราชกิจใหม่และได้รับการเรียกขานโดยพระนามใหม่ พระองค์จะทรงกระทำพระราชกิ…

การพิพากษา คือกุญแจสำคัญสู่อาณาจักรสวรรค์

โดย Zheng Lu, ประเทศจีน ผมเกิดในครอบครัวคริสเตียน พ่อของผมพูดอยู่บ่อยๆ ว่า “การเชื่อในพระเจ้าจะทำให้บาปของเราได้รับการอภัย และเราก็ไม่เปี่ยมบาป…

ฉันเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพระคัมภีร์กับพระเจ้าแล้ว

โดย Jean, แคเมอรูน พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว วิถีทางดั้งเดิมของผู้คนเกี่ยวกับการเชื่อนั้น (ที่เป็นของศาสนาคริสต์ หน…