หนังสือ

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน
พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน
พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)
พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

Verse 1

คนเสื่อมทรามไม่รู้จักพระเจ้า

และบูชาพระองค์

ในตอนสร้างโลก อาดัมและเอวา

พระสิริพระยาเวห์คงอยู่

แต่คนกลายเป็นผู้ทรามเสื่อม

หมดสิ้นเกียรติและคำพยาน

เมื่อทุกคนต่อต้านพระเจ้า

และยังเลิกบูชาพระองค์

Chorus

งานวันนี้คือโอกาสคืน

พระสิริทั้งปวง

ให้ผู้คนบูชาพระเจ้า

เป็นพยานท่ามกลางสิ่งทรงสร้าง

สิ่งนี้ควรเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ของงาน

งานแห่งชัยชนะในยุคสุดท้าย

Verse 2

มนุษย์ถูกพิชิตได้ยังไง

ถ้อยคำทำงานโน้มน้าวคน

ด้วยคำตัดสินและโทษทัณฑ์

และคำสาปให้เขาจำนน

เปิดโปงความดื้นรั้นของคน

พิพากษาการต่อต้าน

เพื่อจะให้เห็นว่าพวกเขาอธรรม

และให้เห็นว่าพระเจ้านั้นชอบธรรม

Chorus

งานวันนี้คือโอกาสคืน

พระสิริทั้งปวง

ให้ผู้คนบูชาพระเจ้า

เป็นพยานท่ามกลางสิ่งทรงสร้าง

สิ่งนี้ควรเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ของงาน

งานแห่งชัยชนะในยุคสุดท้าย

Verse 3

พระวจนะจะพิชิต

และโน้มน้าวคน

คนที่ยอมรับการพิชิตต้องรับ

การตัดสินของพระคำ

หากคุณเชื่อฟังคำของพระเจ้า

ไม่ไปตามทางตนเอง

นั่นคือคุณได้ถูกพิชิต

โดยพระคำของพระเจ้า

Chorus

งานวันนี้คือโอกาสคืน

พระสิริทั้งปวง

ให้ผู้คนบูชาพระเจ้า

เป็นพยานท่ามกลางสิ่งทรงสร้าง

สิ่งนี้ควรเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ของงาน

งานแห่งชัยชนะในยุคสุดท้าย

งานแห่งชัยชนะในยุคสุดท้าย

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ผลลัพธ์0รายการ

การอ่านบทตอน